កម្មវិធីសម្អាត Windows ដំណើរលឿន

កម្មវិធីសម្អាត Windows ដំណើរលឿន
2
ក្នុងពាក្យសំអាត Windows គឺមានន័យថា សំអាត File មិនបានការមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង Hard Disk Drive ដែលត្រូវបានបង្កើត ឡើងដោយការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួន ឬនៅពេល អ្នកធ្វើការកំណត់ទៅលើ Setting អ្វីមួយដែលធ្វើការឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកយឺតជាងមុន ដោយមិនដឹងពី មូលហេតុច្បាស់លាស់។ ដូចនេះសំបុកអាយធីសូមណែនាំនូវកម្មវិធីទាំង ៧ សម្រាប់ជួយសំអាតរាល់File មិនបានការទាំង នោះដើម្បីឱ្យ Windows របស់អ្នកមានដំណើរការល្អប្រក្រតី ។
iphone 7Windows Disk Cleanup
ជាកម្មវិធីមានស្រាប់នៅក្នុង Windows (Built-in Disk Cleanup Tool) ដែលអ្នកអាចចូលទៅប្រើប្រាស់វាតាមច្រើនរបៀប៖

  • អ្នកអាចចូលទៅ File Explorer ឬ Windows Explorer > ចុច Mouse ស្តាំទៅលើ Drive ណាមួយដែលអ្នកចង់សំអាត > Properties >ចុចលើ Disk Cleanup ។
  • ឬ មួយរបៀបទៀតអ្នកអាចចូលទៅប្រអប់ Search ហើយវាយពាក្យ Disk Cleanup ទៅក្នុងប្រអប់ Search > ហើយចុចលើពាក្យ “Free up disk space by deleting unnecessary files” ។
  • តាមវិធីមួយទៀតនោះអ្នកក៏អាចចូលទៅ Folder Administrative Tool ដែលនៅក្នុង Control Panel ក៏បានដែរ ។

iphone 7

ជាទូទៅ Tool នេះនឹងធ្វើការសំអាត File នៅលើតែ User Account តែមួយគត់។ ចុចទៅលើប៊ូតុង Clean Up System Files ដើម្បីសំអាត រាល់ File Temp នឹងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើ System នឹងធ្វើឱ្យមានទំហំរក្សាទិន្នន័យបន្ថែម។ Tool នេះនឹងធ្វើការ Scan រកមើល File Temp, File សំណល់ពី Browse Internet ហើយនឹង File មួយចំនួនទៀតដែលបន្សល់ពីការ Update Windows ឬFile នៅសល់ពីការ Uninstall កម្មវិធីអ្វីមួយ ។

សម្រាប់ Tab More Options មានដំណភ្ជាប់ ទៅកាន់ System Restore dialog ដែលអ្នកអាចលុប ឬ Restore Point ដើម្បីបាន ឱ្យអ្នកទទួលបានទំហំបន្ថែមទៀត ។
iphone 7CCleaner នៅក្នុងកម្មវិធី CCleaner អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការលុបចោលនូវ Temp File មួយចំនួនដែល ត្រូវបានបង្កើត ឡើងដោយ ពពួកកម្មវិធី Third Party ដូចជា Google Chrome និង Mozilla Firefox ជាដើម ។ CCleaner ក៏អាចលុបសម្អាតនូវពពួក History របស់រាល់ការបើកFiles នានា និង ទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតដែលមិនមានប្រយោជន៍ ដល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកផងដែរ។

ពេលខ្លះអ្នកមិនចង់លុបនូវទិន្នន័យមួយចំនួន ដូចជា Cookie របស់ Web Browser ដើម្បី រក្សារពត៌មាន Log In ចូលទៅ Website ណាមួយ ដូចនេះអ្នកអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ CCleaner ថាតើប្រភេទទិន្នន័យណាដែលអ្នកគួរសម្អាតនិងប្រភេទទិន្នន័យណាដែល អ្នកគួរទុក។

CCleaner ក៏មានការសម្អាត Registry ផងដែរ ប៉ុន្តែសំបុកអាយធីសូមផ្តល់ យោបល់គួរកុំ ប្រើវាអីពីព្រោះវា មិនបានជួយអ្វីច្រើនទេ។ ហើយវា ថែម ទាំងអាចធ្វើឱ្យអ្នកជួបបញ្ហានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ នៅពេលក្រោយដោយ មិនដឹងពីមូលហេតុ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសម្អាត Registry របស់អ្នកដោយខាន មិនបានសូមប្រើប្រាស់ជាមួយ CCleaner ជាជាងធ្វើការសម្អាតដោយ Manual ។
iphone 7Duplicate File Cleaners កម្មវិធី Duplicate File Cleaners ក៏អាចសម្អាតបានយ៉ាងល្អផងដែរ ។ ដោយហេតុថាពេលខ្លះអ្នក មានរូបភាពពីដូចគ្នា(ស្ទួនគ្នា) វានឹងធ្វើការលុបចោលមួយដើម្បីមាន Space បន្ថែមនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ វាធ្វើការ Scan រកមើល File ដែលមានពីរដូច គ្នាហើយវាធ្វើការលុបចូលមួយ។
iphone 7The PC Decrapifier កម្មវិធី The PC Decrapifier នឹងធ្វើការ Scan កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករកមើលនៅពពួកកម្មវិធី Bloatware ដែលជួយឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ Uninstall បានរហ័ស ។ ប្រសិនបើនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ អ្នកមិនដែលបានសម្អាត Junk Sofware នោះទេ អ្នកគួរប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីនេះ។ ឬអ្នកអាចចូលទៅ Control Panel ហើយ Uninstall នូវកម្មវិធីមិនបានការចោល ដោយដៃក៏បានដែរ។
iphone 7inDirStat នៅក្នុងកម្មវិធី WinDirStat នេះមិនមែនជាកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការសម្អាតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយ ផ្ទាល់នោះទេ ដោយកម្មវិធី នេះអាចឱ្យអ្នក Scan មើលនៅលើ Hard Drive និងបង្ហាញ លទ្ធផលជាបញ្ជីដើម្បីអ្នកងាយមើលថាតើ Folder ណាប្រើប្រាស់ Space ធំជាងគេ ហើយកម្មវិធី ណាដែលប្រើប្រាស់ Space ច្រើនជាងគេ។ ដូចនេះអ្នកអាចងាយស្រួល ក្នុងការសម្រេចចិត្ត លុបឬ Uninstall នូវកម្មវិធី ឬ Folder File ណាមួយដើម្បីអាចទទួលបានទំហំបន្ថែម។
iphone 7