ដោះចេញ wireless network setting

ដោះចេញ wireless network setting លើ Windows 7
បើលោកអ្នកមានបញ្ហាជាមួយ wireless connection?  ព្យាយាមដោះ removing wireless network settings រួចហើយបង្កើតឡើងវិញ:
Web IT CAMBO-02-20141.បើក Start menu
2. ចុចលើ Control Panel
3. ចុច Network and sharing center (លោកអ្នកត្រូវការជ្រើសរើស Network and Internet )
4. ចុចលើ Manage wireless networks

15. ចុចលើ network ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ delete ហើយជ្រើសរើស Remove
16. ចុច Yes ដើម្បី remove network
1បង្កើត Wireless connection
1. ចុចលើ Network icon
1មើល  Networks ដែលអាចភ្ជាប់បាន
1ភ្ជាប់ឡើងវិញ
1ជ្រើសរើស Home network
1Windows និង confirm  network location ចុចលើ Close
1 wireless connection និងភ្ជាប់ដែលបង្ហាញពណ៌ស និងសញ្ញាឧទាន មិនទាន់ភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណែត។
1លោកអ្នកចុច ភ្ជាប់ជាមួយ router និងបង្ហាញ network icon
1