កម្មវិធី ចាប់មេរោគ Trojan កុំព្យូទ័រ

Bootstrapដោនឡូត Avira Internet Security 2013 13.0.0.278
ដោនឡូត Avira Free Antivirus 2013 13.0.0.2890
ដោនឡូត Avira Free Mac Security, tải Avira cho Mac
ដោនឡូត Avira Free Antivirus 2014 14.0.7.342
ដោនឡូត Norton AntiBot 1.0.1310
ដោនឡូត W32/Pushdo Trojan Removal Tool
ដោនឡូត Online Armor Premium Firewall
ដោនឡូត Windows Firewall Control
ដោនឡូត iTopsoft Anti Spyware
ដោនឡូត Antimalware Doctor Removal Tool
ដោនឡូត F Secure Easy Clean
ដោនឡូត AltiVir Malware Scanner 1.3
ដោនឡូត Malware Immunizer 1.3
ដោនឡូត Robosys Security Anti Malware 1.1
ដោនឡូត K7 AntiVirusPlus
ដោនឡូត SpywareFighter 4.5.145
ដោនឡូត Norman Malware Cleaner 2.02.01
ដោនឡូត SpyEraser
ដោនឡូត Spyware Terminator 2012 3.0.0.45 (Web Installer)
ដោនឡូត Wlording AntiSpyware 2.7.5
ដោនឡូត Malware Removal Tool 4.7 Free
ដោនឡូត Spyware Process Detector 3.22.2
ដោនឡូត The Cleaner 2012 7.3.0.3607
ដោនឡូត Loaris Trojan Remover 1.3.6.7
ដោនឡូត Trojan Guarder Gold 8.0
ដោនឡូត Anti Trojan Elite
ដោនឡូត Trojan Remover 6.8.1
ដោនឡូត Trojan Remover 6.9.1.2932