កំហុស Boot ចូល Windows 8.1

អាចមកពី file ប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ Windows 8.1 ហើយបណ្តាលអោយ មិនអាច Restart ចូលក្នុង  Windows បានពេលបើកកុំព្យូទ័រ។  ពេលនេះលោកអ្នកអាចគិតថានឹងអាចសរសេរបញ្ជាតាម  “sfc /scannow” ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើ។
1
ប្រសិនជាមិនអាចចូលក្នុង Windows 8.1 បាននោះអនុវត្តតាមបញ្ជា “sfc /scannow” បានយ៉ាងដូចម្តេច? ពេលនេះលោកអ្នកត្រូវការ DVD ឬ USB ដំឡើង Windows 8.1។ ចូរអនុវត្តន៍ restart ចូលពី  DVD ឬ USB ដំឡើង Windows 8.1 ។ ពេលបានចូលដល់ “Windows Setup” លោកអ្នកចុច Shift + F10
1បើកចូល Command Prompt នឹងលេចឡើង។
1ប្រើ “notepad” ចូលក្នុង ENTER ដើម្បីហៅ Notepad ប្រើ
1ក្នុងប្រអប់ Notepad លោកអ្នកចូរចុចលើ File -> Open ហើយរកមើលផ្នែកផ្នែក Windows 8.1 ទីនេះ  Windows 8.1 គឺជាថត D។
1លោកអ្នកប្រើ Command Prompt សរសេរបញ្ជា:
sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=D:\Windows
Web IT CAMBO-02-2014