វិធី Boot ចូល Safe Mode Win8.1

វិធី Boot ចូល Safe Mode លើ  Windows 8 ឬ 8.1
Windows 8.1កាលណាមានបញ្ហាកុំព្យូួទ័រ PC គេតែងតែ  boot ចូល safe mode ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា  អាច recovery options លើ Windows 8 បាន។ ដើម្បីចូលបានចុចលើ  F8 key នឹងចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ automatic recovery mode។ ឬប្រើដៃចូលលើ  recovery options ដោយចុចលើ Shift+F8 key ។ ឬជម្រើសងាយជាងនេះ ចុចលើ SHIFT key និងចុច Restart ពេល login screen។
Windows 8.1ប្រសិនបើលោកអ្នកអាច boot PC ទៅ login screen, លោកអ្នកអាចចុច  SHIFT key ពេលចុចលើ Restart tដើម្បីដោះ ស្រាយ Safe Mode។ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រមិនអាច  Boot យើងអាច Recovery Flash Drive។
Windows 8.1ប្រសិនបើមិនអាច Boot ចូល Login Screen
លោកអ្នកព្យាយាម ចុចលើ SHIFT key និង  F8 key, ពេលខ្លះនឹង boot ក្នុង “recovery mode,”  លោកអ្នកអាច ជ្រើសរើស advanced repair options button។
Windows 8.1ប្រើ Advanced Troubleshooting Tools អាចចូលបាន  Safe Mode ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាចទទួល  troubleshooting screen, ដោយប្រើ SHIFT + Restart លើ login screen, ឬចុច  F8 key, ដោយប្រើ system repair flash drive ឬដោយចុចលើ advanced repair options លោកអ្នកនឹងឃើញអេក្រង់នេះ អាចជ្រើសរើសបានបញ្ហាលើកុំព្យូទ័រ។
Windows 8.1ជ្រើសរើសលើ Advanced Options
Windows 8.1ជ្រើសរើស Windows Startup Settings option ដោយរកមើលលើ Safe Mode។
Windows 8.1ជំហានចុងក្រោយចុចលើ Restart button។
Windows 8.1កាលណាកុំព្យូទ័រ  reboots លោកអ្នកនឹងអាច boot ចូលក្នុង Safe Mode ពី Advanced Boot Options screen បាន។
Windows 8.1ដើម្បីទទួលបាន Safe Mode ពី Windows 8.1 លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស ជម្រើសទី២  boot ក្នុង  Windows ដោយចុច Win+R key វាយសរសេរពាក្ស msconfig
Windows 8.1លើ boot tab, ចុចលើប្រអប់ Safe Boot check box។
Windows 8.1លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទ Safe Mode ចង់ boot:

  • Minimal ជា safe mode ធម្មតា
  • Alternate Shell ជា safe mode ប្រើក្នុង command prompt
  • Network ជា safe mode ជាមួយ  networking។

Windows 8.1កុំព្យូទ័រនឹង boot ចូលក្នុង Safe Mode ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
Windows 8.1