ឪកាសការងារជំនាញ IT ធ្វើការនៅជប៉ុន

ជំរាប់ដល់ និសិត្សជំនាញកុំព្យូទ័រ(IT) កំពុងរៀនឆ្នាំទី ៣ និង ទី៤ ឬបានបញ្ចប់សិក្សាបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យាអោយបានជ្រាបថា:

ក្រុមហ៊ុន MINAMI (CAMBODIA) CO.,LTD បានជ្រើសរើសនិសិ្សតដែលកំពង់រៀនឆ្នាំទី៣ និងទី៤ ឬបានបញ្ចប់សិក្សាបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យាទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលមានប្រាក់ខែដូចជនជាតិជប៉ុនដែរប្រហែល 1800$/ខែ
1. ក្រុមហ៊ុន(IT)នៅប្រទេសជប៉ុន កំពុងត្រូវការអ្នកដែលមានចំណេះជំនាញពិតប្រាកដផ្នែកកុំព្យូទ័រ នៅតំបន់អាស៊ីយើង។
2. និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញកុំព្យូទ័រ(IT) គឺមានឱកាសអាចទទួលបាន VISA ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបាន។
3. ប្រាក់ខែអាចទទួលបាន ដូចជនជាតិជប៉ុន ប្រហែល 1800$ ក្នុង១ខែ។
4. កន្លែងធ្វើការ និង រយៈពេលធ្វើការ អាចពិភាក្សា និងកំណត់បាននៅពេលសម្ភាសន៍
5. អាចនាំក្រុមគ្រួសារ និងកូនៗ ទៅជាមួយបាន
6. ពិសេសគឺបានរៀនភាសាជប៉ុន និង ជំនាញកុំព្យូទ័រ(IT) បន្ថែមបានដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយក្រុមហ៊ុនបានជួនប្រាក់ខែ 180$ ក្នុង១ខែក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅភ្នំពេញ មុនចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។

ទំនាក់ទំនងលេខ: 077778647 / 070778647
ផ្ញើ CV តាមអ៊ីម៉ែល:    cost@uc.edu.kh