ដំឡើង Cisco CLI

 

ដំឡើង  Network Configuration Router

បង្កើត Network Creation ជាមួយ  Router Switches និង  PC

មូលដ្ឋាន  Static Routing ប្រើ 2 routers

ដំឡង Static Routing ប្រើ two Routers