ប្រើ OneKey Ghost ងាយបំផុត

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ប្រើ OneKey គឺជាជម្រើសដែលអ្នកនឹងត្រូវការមួយ។ កិច្ចការទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ គឺប្រើលើចុចកណ្ដុរមួយហើយវានឹងត្រូវបានធ្វើទាំងស្រុងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
1ដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាច្រើនមានកំហុសនិងការអនុវត្តពីមុនមិនអាចធ្វើទៅបានដោយ ងាយគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ ប្រើ Backup ទិន្នន័យ។ កម្មវិធី OneKey Ghost ពេល Backup ទិន្នន័យ បាន រក្សាទុក file ដែលមានកន្ទុយជា(.GHO)។ ចូរដោនឡុតកម្មវិធី OneKey Ghost
1
ប្រសិនបើមាន file Ghost ស្រាប់ លោកអ្នកនឹងឃើញលើ OneKey Ghost ទាញ file នោះចូលក្នុង កម្មវិធីនោះ។  ចូរចុចលើ  Restore > Yes ពេលនោះការងារទាំងអស់ OneKey Ghost ធ្វើដោយ ខ្លួនឯង។ ក្រោយមកបើកដំណើរការ Norton Ghost ហើយចូលដល់ Restore
1ប្រើសិនបើលោកអ្នក មិនទាន់មានមូលដ្ឋាន Ghost ហើយចង់បង្កើត ចុចជ្រើសរើសលើ  Backup, បន្ទាប់មក បង្កើតក្នុង  Ghost ពីបន្ទាត់ GHOST WIM ISO ImageFile។
1
លោកអ្នកអាចបង្កើតបន្ថែមលើ ជម្រើស  Restore ឬ  Backup ដោយចូលក្នុង Advanced
1