មេរៀនទី១៣: ធ្វើអក្សរ 3D

មេរៀនទី១៣: ធ្វើអក្សរ 3D

១ ដំបូងយើងបង្កើត Layer ថ្មីមួយដែលមាន ទទឹង (៩០០ px) បណ្ដោយ ( ៧០០ px)

  • ចាក់ពណ៌ Gradient លើ Layer ថ្មីនោះ
  • វាយអក្សរដែលនឹងយកទៅធ្វើនោះ Ex: (​ LOVE )
  • ដាក់ Font Name: (Times New Roman),Set the font Size: Bold, Font Size: ( 250 pt)
  • ដាក់អក្សរឲ្យចំកណ្ដាលដោយ  Select ទាំងពីរ Layer ហើយប្រើលើ Align Vertical and Align Horizontal Center

២​ បន្ទាប់មកឈរលើ​  Layer អក្សរនោះ

  • ចូលតាម 3D => Repousse =>  Text Layer… => Ok

សូមមើលរូបភាពដែលនៅខាងក្រោមនេះ
1

៣ បន្ទាប់មកលើ Layer ដដែលនោះ

  • ចុចឲ្យញាប់លើវាពីរដង​ => Gradient Overlay  ហើយចុចជ្រើសរើសពណ៌
  • ហើយចុចត្រង់ Gradient : វានឹងចេញផ្ទាំងមួយមកឲ្យ ហើយធ្វើដូចរូបខាងក្រោម => OK

1៤ បន្ទាប់មកទៀតឈរលើ Layer ដដែលជា Background

  • ចូល Filter => Render => Lends Flare… =>  Brightness ( 150 %)
  • បញ្ជាក់ មុននឹង OK កុំភ្លេចអូសចំនុចមួយនោះ ឡើងលើផង

1