មេរៀនទី១៤: អក្សរភ្លើងឆេះ CS5

មេរៀនទី១៤: អក្សរភ្លើងឆេះ CS5

១ ដំបូងយើងបង្កើត Layer ថ្មីមួយដែលមាន ទទឹង (៩០០ px)  កំពស់ ( ៦០០ px)

 • ចូល File => New.. OR ( Ctrl + N)
 • ចាក់ពណ៌ខ្មៅលើ Layer ថ្មីនោះ
 • វាយអក្សរដែលនឹងយកទៅធ្វើនោះ Ex: (Computer)
 • ដាក់ Font Name: (Times New Roman),Set the Font Size: Bold, Font Size: (150 pt)
 • ដាក់អក្សរឲ្យចំកណ្ដាលដោយ Select ទាំងពីរLayer ហើយប្រើលើ Align Vertical and Align Horizontal Center
 • ចំឡង Layer អក្សរឲ្យបានពីរ

1២ បន្ទាប់មក Merge Layer ពណ៌ខ្មៅ និង Layer អក្សរដែលនៅជាប់បញ្ចូលគ្នា

 • ចុចលើ Key( Ctrl + E ) ឫចូលតាម Layer => Merge Layer
 • ចូលតាម Image => Image Rotation => 90 CWo
 • ចូលតាម Filter => Stylize => Wind… ត្រង់ Direction => From the Left => OK =>(Ctrl + F) ដើម្បីធ្វើសាយឲ្យកាន់តែវែង
 • ចូលតាម Image => Image Rotation => 90 CCWo ​ វិញម្ដង

1

៣​ ហើយបន្ទាប់មកចូល  Filter => Blur => Gaussian Blur => Radius: (1.5 px) => OK

 • ប្រើលើ Key ចុច (Shift + Ctrl + X) => Key ( W ) ហើយយកចុច​ Mouse​ ឆ្វេងចាប់អូសឡើងលើ ដើម្បីធ្វើអណ្ដាតភ្លើងឆេះបន្ទាប់មក  OK
 • ចុច (Ctrl + U) នឹងចេញផ្ទាំងមួយឲ្យយើងចាក់ពណ៌  ត្រង់ Colorize យើងគ្រិស​ ហើយត្រង់ Saturation: (+100), Hue: (40) => OK
 • ចំឡង Layer ដែលធ្វើនោះឲ្យបានពីរ  ហើយឈរលើ Layer ថ្មីនោះបន្ទាប់មកចុច (Ctrl + U) ម្ដងទៀត ប៉ុន្តែត្រង់ Colorize មិនយកទេ  ហើយត្រង់ Saturation: (100), Hue: (-40)​ => OK
 • ឈរលើ  Layer ដ៏ដែលនោះ  ហើយមើលត្រង់ Normal => Color Dodge

1

៤​ ឈរហើយចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើ  Layer  អក្សរដែល យើងបានចំឡងទុកនោះ 

 • ចុច Add Layer Mask បន្ទាប់មកចុចលើ  Gradient Tool  ជ្រើសរើសពណ៌សខ្មៅ 
 • ហើយយក Mouse ឆ្វេងចុចគូសពីលើចុះក្រោមឲ្យត្រង់ ដើម្បីគូសត្រង់ត្រូវចុច (Shift) ​ឲ្យជាប់ ៕

1