ស្តាយអក្សរ​ Photoshop CS5

១ ដំបូងយើងត្រូវបើកម្មវិធី  Adobe Photoshop CS5

 • បន្ទាប់មកចុតពាក្យ​ File => New (Ctrl + N)
 • បន្ទាប់មក យើងកំណាត់ Name: ( Lesson 01) Width: (900 px) Height: (600 px) =>  (​ OK​ )

1២​ បន្ទាប់ពីបានបង្កើត Background រួចហើយ យើងចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើ វា

 •  យើងវាយអក្សរដែលយើងនឹងយកទៅធ្វើ Ex: (I love you.)
 • យើងដាក់អក្សរឲ្យចំកណ្ដាល ដោយ Select ពីរ Layer គឺ Layer Background & Layer អក្សរដែលនៅជាប់គ្នា
 • ហើយចុចលើសញ្ញាទាំងពីរ គឺ Align Vertical Centers & Align Horizontal Centers

1យើងចំឡង Layer អក្សរឲ្យបានពីរ
1

៣ បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា Filter => Stylize => Wind.. វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយ

 •  ហើយត្រង់ Method យក Wind និង Direction យក From the Right => OK ហើយចុច( Ctrl + F ) ដើម្បីធ្វើសាយឲ្យកាន់តែវែង រួចចូលមកកាន់ផ្ទាំងនេះម្ដងទៀត ប៉ុន្ដែត្រង់ Directionយកត្រង់ From the Left វិញម្ដង​ ​ហើយចុច (​Ctrl + F) ដូចគ្នា។
 •  បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Image => Image Rotation => 90o CW ហើយ​ចូលFilter => Stylize => Wind…ម្ដងទៀត ហើយត្រង់ Method យក Wind និង Directionយក From the Right => OK ហើយ​ចុច​ ( Ctrl + F ) ដើម្បីធ្វើសាយឲ្យកាន់តែវែង រួចចូលមកកាន់ផ្ទាំងនេះម្ដងទៀតប៉ុន្ដែត្រង់ Direction យកត្រង់ From the Left វិញម្ដង​ហើយចុច (​Ctrl + F) ដូចគ្នា។
 • បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Image => Image Rotation => 90o CCW
 • លទ្ធផល….

1៤​ ហើយឈរលើ Layer ដែលយើងធ្វើនោះ

 • បន្ទាប់មកចុច Mouse ឆ្វេងឲ្យញាប់ពីរដងលើ Layer នោះរួចជ្រើសរើសយក​ Gradient Overlay
 • រួចជ្រើសរើសពណ៌ដែលអ្នកចង់បានហើយ OK ហើយត្រង់ Style យក​ Linear , Scale (94%) => OK
 • យើងឈរលើ Layer អក្សរដែលបានចំឡងទុកនោះ ហើយចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវា
 • ហើយឈរលើ Layer ដ៏ដែលនោះ ហើយចុច Add Layer Mask
 • ហើយជ្រើសរើសយក Gradient Color ហើយជ្រើសយកពណ៌ សខ្មៅ ហើយគូសត្រង់ពីលើចុះក្រោម ឫ ពីក្រោមឡើងលើ
 • ដើម្បីគូសឲ្យត្រង់យើងត្រូវចុច Shift ឲ្យជាប់ ។
 • លទ្ធផល….

1