មើល Version Device Drivers

ស្វែងរក Version Number Device Drivers នៅ​ក្នុង Windows
ស្វែងរក​ជំនាន់​នៃ Version របស់ Drivers នៅ​ក្នុង Windows គឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អ ដើម្បី​ឲ្យ​លោកអ្នក​ដឹងពី​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់របស់ Drivers ​ដូចជា​ការដឹងពី​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ពី Website ដើមរបស់វា ការ Update ថ្មីៗ​របស់ drivers និងដឹងពីពេលវេលាជាក់លាក់​ក្នុង​ការចេញ Version របស់ Drivers ​លោកអ្នក ។

​លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​ចុចប៊ូតុង Start Menu + R ​បន្ទាប់មក​វាយពាក្យ devmgmt.msc
1នោះ​វានឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាងក្រោម​
1
បន្ទាប់មក ប្រសិនបើ​ចង់ដឹងពី​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​របស់ Drivers ​លោកអ្នក​គ្រាន់តែ Right Click ​ទៅលើ Drivers នោះហើយយកពាក្យថា Properties
1រួចហើយចុចលើប៊ូតុង Driver នោះ ​ជំនាន់​នៃ​ Version របស់ Driver
1បន្ទាប់មក​លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​វាយ​នូវ​លេខនោះចូលទៅ​ក្នុង Google Seach នោះ​វានឹង​ ព័ត៌មាន​ដល់អ្នក
1