បង្កើត Drive បន្ថែមលើ HardDisk

1. ម៉ៅស្តាំលើ Mycomputer  =>   Manage
2. ចុចលើ Disk Management
3. ចុចម៉ៅស្តាំលើ Drive ដែលចង់ចែក (កាត់ទំហំចេញ យកទៅបង្កើតDrive មួយទៀត)  =>  ចុច Shrink​​​​​​ Valume ដើម្បីទទួលបាន Drive ថ្មី
ឧ.  យកទំហំចេញពីDrive  ( C: ) ដើម្បីបង្កើតDrive  (  D: ) បន្ថែមទៀត
14. សូមរងចាំ ព្រោះម៉ាស៊ីនកំពុងតែគណនាដើម្បីកាត់យកទំហំទំនេរ ដែលនៅសល់ចេញពីDrive ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
115. បន្ទាប់ពីបាន Drive ថ្មីហើយ  ត្រូវ mouse ស្តាំលើ Drive ថ្មីនោះ យកពាក្យថា Format
1