បំណែនលើ Android

ZIPme គឺជាកម្មវិធីខ្លាំងបង្កើតជា ZIP packages ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់អនុវត្ត ដំឡើង អោយ ឧបករណ៍លើ ROM។
1លោកអ្នកអាចដោនឡូត ដំឡើងការប្រើប្រាស់  ZIPme នៅទីនេះ ។ ZIPme អោយមើលឃើញ ដោយ ងាយ។ ដោយជ្រើសរើស + ADD អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក បន្ថែមកម្មវិធីប្រើប្រាស់  ទិន្នន័យ  ប្រព័ន្ធ file ឬ ទម្រង់ផ្សេងជា zip flashable
1យើងជ្រើសរើស  Apps ដើម្បីអនុវត្តចម្លងកម្មវិធីប្រើប្រាស់នៅលើឧបករណ៍។ នៅលើ  Apps។
1ក្រោយពីបានជ្រើសរើស រួចរាល់ list ការប្រើប្រាស់នឹងលេងឡើង ចូលចុចលើ CREATE ដើម្បី អនុវត្ត។
1ជ្រើសរើសការដំឡើង ដែលបានរក្សាទុក ហើយដាក់ឈ្មោះក្នុង file លោកអ្នកអាចអនុវត្តបង្កើតវា។ ក្រោយមកចុចលើ   OK ដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តន៍។
1Web IT CAMBO-20-2-2014 copy