កម្មវិធី Gimp 2.8.0 សម្រាប់ Mac

1Gimp វាគឺជាកម្មវិធីដែលចែកចាយដោយសេរីសម្រាប់ភារកិច្ចដូចជា រូបថត retouching សមាសភាពរូបភាពនិងអាជ្ញាធ ររូបភាព។ វាមាន សមត្ថភាព ជា ច្រើនទៀតសម្រាប់ការបង្កើត Text , Edit Photo, Logo,….។ល។ វាអាចត្រូវបានប្រើជាកម្មវិធីគូរ រូបធម្មតារបស់អ្នក ជំនាញ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការថតរូប retouching កម្មវិធី នេះក៏ដំណើរ ការប្រព័ន្ធលើបណ្តាញ, ផលិតកម្មរូបភាពដ៏ធំមួយ ដែល បង្ហាញជាកម្មវិធីបម្លែងទ្រង់ទ្រាយរូបភាព។ ចំណុចប្រទាក់ Scripting កម្រិតខ្ពស់អនុញ្ញាតឱ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីភារកិច្ច វិធីស្មុគ ស្មាញបំផុត ទៅជា វិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីអោយ រូបភាពមានភាព ស្រស់ត្រកាល បាន យ៉ាងងាយស្រួល។

GIMP ត្រូវបានសរសេរនិងបានអភិវឌ្ឍនៅលើវេទិកា UNIX X11 & ។ប៉ុន្ដែជាទូទៅលេខកូដដូចគ្នាក៏ RUN នៅលើថា MS Windows និងរបស់ Mac OS X ផងដែរ។ ណើរការលើ Window & Mac Os។
ដើម្បីទាញយក៖ ចុចនៅទីនេះ ។
Web IT CAMBO-20-2-2014 copy