បញ្ជាបិទកុំព្យូទ័រ Remote Shutdown

ឧបមាថាយើងមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចំនួន៣គ្រឿង ហើយភ្ជាប់បណ្តាញ Network ហើយខ្ញុំចង់ប្រើ Computer ទី១ ដើម្បីបញ្ជាបិទ Computer ទី៣ ។ នេះជាវិធីសាស្រ្តដ៏សាមញ្ញដោយប្រើ Remote Shutdown Dialog ដែលមានក្នុង Windows 7 ។

 ១- ឧបមាថាអ្នកកំពុងធ្វើការលើម៉ាស៊ីន Computer ទី ១
២-បន្ទាប់មកចុច Start button -> វាយ cmd -> រួចចុច Enter key-> ផ្ទាំង Command Prompt បង្ហាញ
៣- ចូរវាយពាក្យ  shutdown -i -> រួចចុច Enter key
1៤- បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំង Remote Shutdown Dialog បង្ហាញ្ -> ចុច Add ដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះ Computer ទី២ (ឧបមាថា Computer ទី២ ឈ្មោះថា PC2) -> រួចសូមកំណត់ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

1