សំអាត​ CMOS ​កុំព្យូទ័រ Reset BIOS

របៀប​សំអាត​ CMOS របស់​កុំព្យូទ័រ​ដើម្បី Reset BIOS Settings
កុំព្យូទ័រ ​របស់​យើង Stores នូវ low-level settings ដែល​មាន​ដូចជា System time និង Hardware settings នៅ​ក្នុង CMOS។ Setting ទាំងនេះ​គឺ​ត្រូវ​បាន Configure នៅ​ក្នុង BIOS setup Menu។ ប្រសិន​បើ​យើង​ជួប​ ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង Hardware Compatibility ឬ​ ផ្សេងៗ, អ្នក​ប្រហែល​ជា​ចង់​សំអាត​ចោល​នូវ CMOS ដើម្បី Reset BIOS ឡើង​វិញ​ហើយ។ ការ​សំអាត​នូវ BIOS យើង​អាច​ប្រើ​តាម​ពីរ​របៀប​គឺ ប្រើ​នូវ BIOS Menu និង Reset CMOSថ្មី ។
1ការ​ប្រើប្រាស់​នូវ BIOS Menu
វិធី​ដែល​ងាយស្រួល​បំផុត​ដើម្បី​សំអាត CMOS គឺ​ប្រើប្រាស់​នូវ BIOS Setup Menu របស់​កុំព្យូទ័រ​យើង​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង។ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ក្នុង Setup Menu, យើង​ត្រូវ Restart កុំព្យូទ័រ រួច​ចុច​នូវ Key F2 ឬ Delete គឺ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង។
1នៅ ​ក្នុង​ផ្ទាំង BIOSនៃ​កុំព្យូទ័រ​នីមួយៗ​អាច​ខុសគ្នា, ដូចនេះ​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ចូល​ទៅ​ក្នុង Tab Save & Exit យើង​ត្រូវ Select នូវ​ពាក្យ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម៖
Reset to default, Load factory defaults, Clear BIOS settings, Load setup defaults, or something similar រួច​ចុច Enter។ ពេលនោះ BIOS របស់​យើង​នូវ Load ទៅជា Default Setting, ដូចនេះ​យើង​អាច Reset BIOS Setting បាន​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​យើង
1ការ Reset តាម​ថ្ម CMOS
យើង​ក៏​អាច​សំអាត​នូវ CMOS settings បាន​ដោយ​ដក​នូវ​ថ្ម CMOS ដែល​នៅ​លើ Motherboard ចេញ​រួច​ដាក់​វា​ចូល​ទៅ​វិញ។ ថ្ម CMOS គឺ​សម្រាប់​ផ្ដល់​នូវ​ថាមពល​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​នូវ BIOS settings, ដូចនេះ​ប្រសិនបើ​យើង​ដក​វា​ចេញ​ នោះ​វា​ដូច​ទៅ​នឹង​យើង​បាន​សំអាត​នូវ Settings របស់​វា​អីចឹង។
1នៅ ​ទី​បញ្ចប់​លោក​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​អាច​ស្វែង​យល់​បាន​យ៉ាង​ច្រើន​ជុំវិញ​ការ​ សម្អាត CMOS របស់​កុំព្យូទ័រ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី Reset BIOS Setting ៕