របៀបភ្ជាប់ Laptop ជាមួយ TV

កុំព្យូទ័រយួរដៃភ្ជាប់ទៅទូរទស្សន៍ ងាយសាមញ្ញ តាមពិតនរណាក៍ដឹង ពី បៀបភ្ជាប់។ គ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ មានរបៀបភ្ជាប់ខុសៗគ្នា។រវាង Port ផ្សេងគ្នា។
IT
1. បណ្តាការភ្ចាប់ TV (ប្រភេទ TV ប្រភេទថ្មី) តែងតែផ្គត់ផ្គង់ ការភ្ជាប់ ជាច្រើនខុសគ្នា ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែរកប្រភេទ ភ្ជាប់អោយត្រូវគ្នា។ អនុញ្ញាតអោយកុំព្យូទ័រ ភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍ TV។ កុំព្យូទ័រ Laptop និងទូរទស្សន៍ TV របស់អ្នកថ្មី  ដែលមានវីដេអូ និងសំលេងគុណភាព ខ្ពស់។
2. ការភ្ជាប់ HDMI
IT
បណ្តាទូរទស្សន៍ ទំនើបមានក្បាលភ្ចាប់ចូល HDMI ហើយវា មានការ ភ្ជាប់ល្អបំផុតដើម្បីភ្ចាប់ ឧបករណ៍ណាមួយជាមួយទូរទស្សន៍។ HDMI មានកាបភ្ចាប់ ដើម្បីដំឡើងភ្ជាប់ អោយមានគុណភាពល្អ មានសម្លេង គុណភាពល្អ។

a. HDMI với HDMI គ្រប់ការភ្ជាប់ ងាយស្រួលបំផុត ប្រសិនបើទាំង laptop និង TV សុទ្ធ តែមាន រន្ធ HDMI។ ដូចគ្នា TV ផ្នែកធំបំផុត laptop បានផលិតការភ្ជាប់ ជាមួយ HDMI។

 b. DVI với HDMI លោកអ្នក នឹងមិនដែរឃើញ laptop ឬ TV មានរន្ធ DVI ដែលភាគ ច្រើនមាននៅលើកុំព្យូទ័រលើតុ។  DVI ប្រើសញ្ញាបញ្ចេញវីដេអូ video  ដូច្នេះអាចប្រើវាជាមួយ  HDMI ដែលមានគុណភាពល្អ។

 c. HDMI ជាមួយ Thunderbolt ឬ Mini DisplayPort

Thunderbolt និង Mini DisplayPort ប្រើភ្ជាប់ដូចគ្នា អាចប្រើផ្គត់ផ្គង់  video និងសម្លេងល្អប្រសើរដល់ TV តាម HDMI។

 d. HDMI ជាមួយ DisplayPort DisplayPort អាចប្រើ ងាយស្រួលប្តូរពី DVI ឬ HDMI ។ ដោយប្រើ  DisplayPort ភ្ជាប់ លោកអ្នកនឹងរក្សាបានគុណភាពប្រសើរ។

3. ការភ្ជាប់តាម VGA

ITa. VGA ជាមួយ VGA
b. VGA với DVI
4. ការភ្ជាប់សម្លេង

ITតាមធម្មតា TV និងទទួលកាប 3,5mm ប៉ុន្តែអាចប្រើភ្ជាប់សញ្ញា video
IT5. ភ្ជាប់មិនប្រើខ្សែ
ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនចង់ប្រើខ្សែច្រើន ស្មុគស្មាញ អាចប្រើ Netgear Push2TV អាចប្តូរសញ្ញា  video របស់កុំព្យូទ័រទៅ TV តាមប្រព័ន្ធ Wi-Fi
IT6. ពេលភ្ជាប់ជាមួយ laptop ក្រោយពេល laptop បានដោតភ្ជាប់ TV ទាំងឧបករណ៍ពីរ នឹងទទួល ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អាចមាន ចម្លើយលេញចេញឡើង. Có thể លើ TV:
ITរបៀបងាយបំផុត គឺចុចលើ Start+P ពេលនោះលោកអ្នកអាចដឹង ចង់ប្រើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ TV ដែរអត់?

Windows 8:
ITWindows 7:
IT