មេរៀនទី១៥: Skype 4.0 សម្រាប់ Linux

មេរៀនទី១៥:Skype 4.0 សម្រាប់ Linux

កាលពីពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុននេះ Skype បានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់នូវកំណែ 2.2 Beta នៅលើលីនុច។ តែនៅថ្ងៃនេះ Skype បានដាក់ឲ្យប្រើកំណែចុងក្រោយមួយទៀត ដែលមាន ការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មី និងកែសម្រួលកំហុសបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនផ្សេងទៀត។ នោះគឺ Skype កំណែ 4.0។

បន្លាស់ប្ដូរថ្មីៗនៅក្នុងកំណែនេះ៖

  • ទិដ្ឋភាពនៃផ្ទាំងជជែកថ្មី ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានភាពងាយស្រួល ក្នុងការតាមដានអំពីប្រវត្តិនៃការជជែក។
  • ទិដ្ឋភាពនៃផ្ទាំងហៅទូរស័ព្ទ
  • បានកែសម្រួលគុណភាពសំឡេងនិងវីដេអូ
  • ផ្លាស់ប្ដូររូប Emoticon
  • ប្រវត្តិនៃការជជែកបង្ហាញឡើងលឿនជាងមុន

ទោះបីជាមានបន្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើន និងកែសម្រួលកំហុសបច្ចេកទេសមែន ក៏ក្នុងកំណែថ្មី នេះមុខ តែប្រទះនឹង ផ្សេងៗទៀត ដែលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររហូត។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រើបានជួបប្រទះ នោះ សូមផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់ Skype តាមរយៈ វេទិកាSkype ឬក៏ Public Issue Tracker ។អ្នកអាច ទាញយកកម្មវិធី Skype 4.0 ទៅប្រើបានតាមរយៈ ទំព័រទាញយក មួយនេះ
IT