មេរៀនទី១៩: Excel-ដាក់ Calculator

មេរៀនទី១៩ Excel: ដាក់ Calculator

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ណែនាំដាក់ Calculator លើ Quick Access របស់ Excel 2013

លោកអ្នកតែងតែប្រើ  Excel ជួនពេលខ្លះចង់ប្រើ Windows Calculator ដើម្បីគណនាលេខ ខាងក្រោមនេះ ណែនាំអោយបន្ថែម Calculator ចូលលើ Tool ដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។
ជាដំបូងលោកអ្នក ចុចលើឈ្មោះ Quick Access រួចហើយជ្រើសរើស  ‘More Commands…’
ITលើ‘Quick Access Toolbar’ ក្នុងប្រអប់ ‘Excel Options’ លោកអ្នកជ្រើសរើស ‘Commands Not in the Ribbon’ ដូចក្នុងរូប
ITបន្ទាប់មកទៀត ទាញចុះក្រោម ហើយជ្រើសរើស ‘Calculator’ រួចហើយចុចលើ ‘Add’
ITចុចលើ ‘OK’ ដើម្បីទទួលការផ្លាស់ប្តូរ
ITចាប់ពីពេលនេះយើងបាន Quick Access របស់ Excel មានម៉ាស៊ីនគិតលេខ ‘Calculator’ ពេល ចុចចូល លើវានិងលេចចេញម៉ាស៊ីនគិតលេខ។
IT