ស្កាត់មេរោគពី USB ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធី Phrozen Safe USB គឺជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍ ជួយអោយលោកអ្នកប្រើប្រាស់ទប់ ស្កាត់មេរោគពី  USB ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ វាអាចការពារទិន្នន័យបាន។
ដោនឡូត Download Phrozen Safe USB ចុចទីនេះ  មានទំហំតែ 800 KB។
នៅពេលដែលបើកដំបូង Phrozen Safe USB នឹងរត់ដំណើរការក្នុងប្រព័ន្ធដែលប្រើ memory 3 MB របស់ RAM។
IT– USB Devices fully operational: ជ្រើសរើសលើ Option នេះគឺភ្ជាប់  USB ជាមួយកុំព្យូទ័រ ហើយធ្វើការធម្មតា។
– USB Devices in read only mode: USB បានអនុញ្ញាតអោយភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែមិន អាចអានទិន្នន័យបានលឿន។
– USB Devices disactivated: USB មិនអាចភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ។
IT