បង្កើតព្រិលធ្លាក់ប្រើ jquery

មានវ៉ិបសាយជាច្រើន បានសរសេរកូដព្រិលធ្លាក់
ITមើល Demo | Download
លោកអ្នកដោនឡូត កូដព្រិលធ្លាក់

var snowmax=120

// Set the colors for the snow. Add as many colors as you like

var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddff","#ccccdd","#f3f3f3","#f0ffff")

// Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")

// Set the letter that creates your snowflake (recommended: * )
var snowletter="*"

// Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
var sinkspeed=0.6

// Set the maximum-size of your snowflakes
var snowmaxsize=30

// Set the minimal-size of your snowflakes
var snowminsize=8

var snowingzone=1

// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera

function randommaker(range) {
    rand=Math.floor(range*Math.random())
  return rand
}

function initsnow() {
    if (ie5 || opera) {
        marginbottom = document.body.scrollHeight
        marginright = document.body.clientWidth-15
    }
    else if (ns6) {
        marginbottom = document.body.scrollHeight
        marginright = window.innerWidth-15
    }
    var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
    for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        crds[i] = 0;
      lftrght[i] = Math.random()*15;
      x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
        snow[i]=document.getElementById("s"+i)
        snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
        snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
        snow[i].style.fontSize=snow[i].size+'px';
        snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
        snow[i].style.zIndex=1000
        snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
        if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
        if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
        if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
        if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
        snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
        snow[i].style.left=snow[i].posx+'px';
        snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
    }
    movesnow()
}

function movesnow() {
    for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        crds[i] += x_mv[i];
        snow[i].posy+=snow[i].sink
        snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i])+'px';
        snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';

        if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
            if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
            if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
            if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
            if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
            snow[i].posy=0
        }
    }
    var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}

for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
    window.onload=initsnow
}