បំណែនទិន្នន័យ Android ដោយ ES File Explorer

កម្មវិធី ZIP គឺជាទម្រង់ដែលតែងតែប្រើជាញឹកញាប់និងពេញនិយមបំផុត។ ប៉ុន្តែកម្មវិធីសម្រាប់ Android ប្រើជាមួយ ES File Explorer។
ITប្រសិនបើកំពុងប្រើប្រាស់ ES File Explorer នោះនិងមើលការណែនាំខាងក្រោម

ជំហានទី១ : បើក ES File Explorer ទាញទីតាំងទិន្នន័យបំណែន
ជំហានទី២​ : បន្ទាប់មកទៀត ចូរចុចជ្រើសរើស file ពី Directory ដែលចង់បំណែន ក្រោយមកចុចលើ  More > Compress។
ITជំហានទី៣: ដាក់ឈ្មោះ បំណែន និងដាក់លេខសម្ងាត់ រួចហើយចុចលើ OK
IT