ណែនាំបញ្ជូនទិន្នន័យ Android

លោកអ្នកទិញ  Android ថ្មីចង់បញ្ជូនទិន្នន័យទាំងអស់ពីម៉ាស៊ីន Android ចាស់ទៅថ្មី។ លោកអ្នកប្រើ កម្មវិធី My Backup Pro អាចទិញក្នុងតម្លៃ 4.99 $  ទីនេះ ទិញតែម្តងអាចប្រើបានច្រើន។ លោកអ្នក ដំឡើង My Backup Pro ឡើងលើ Android ទាំងពីររួចហើយភ្ជាប់ជាមួយ  Wifi អាចបញ្ជូន ទិន្នន័យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្រោយពេលបិទកម្មវិធីប្រើប្រាស់ លោកអ្នកជ្រើសរើស  “MIGRATE“ ប្រអប់ និងលេចឡើងជាមួយពីរជម្រើស ម៉ាស៊ីនថ្មីជ្រើសរើស  “Receive to this device from another“។
ITលោកអ្នកបើកលើម៉ាស៊ីន Android ហើយជ្រើសរើស  “Send from this device from another
ITពីនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស “Applications & Media” ឬ “Data
ITData” រួមមានលេខទូរស័ព្ទ  bookmark សារ sms, mms ការដំឡើងប្រព័ន្ធ សម្លេងជួង  playlist ចូលក្នុង “Applications & Media
ITក្រោយមកជ្រើសរើសអ្វីដែលចង់បញ្ជូនលើ My Backup Pro និងទៅដល់ Android ថ្មី។
ITWeb IT CAMBO-20-2-2014 copy