វិធី​ Crack Pattern Lock របស់ Android

មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Android មួយ​ចំនួន​គាត់​ចង់​បិទ​ Pattern Lock នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ឬ Tablet ដែល​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ Android ។ ដូច្នេះ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អំពី​វិធីសាស្ត្រ​នៅ​ក្នុង​ការ​ Crack Android Pattern Lock ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1

វិធី​សាស្ត្រ​ទី ១

. អ្នក​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទូរស័ព្ទ , Tablet ឬ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​នឹង​កុំព្យូទ័រ​តាម​រយៈ​ខ្សែ​ USB Cable

. បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់ Command Prompt រួច​វាយ​កូដ​ខាង​ក្រោម​ចូល៖

adb shell
cd /data/data/com.android.providers.settings/databases
sqlite3 settings.db
update system set value=0 where name=’lock_pattern_autolock’;
update system set value=0 where name=’lockscreen.lockedoutpermanently’;
.quit
1
. Reboot ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក។

. ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​ដោះ​សោរ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ ទៅ​តាម​ Pattern Lock ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល។

វិធី​សាស្ត្រ​ទី ២

ប្រសិន​បើ​កូដ​ខាង​លើ​មិន​ដំណើរ​ការ​ លោក​អ្នក​អាច​សាក​ល្បង​ជាមួយ​កូដ​ខាង​ក្រោម​៖

adb shell rm /data/system/gesture.key

. Run Code ក្នុង​វិធី​ទី​១

. Reboot ម៉ាស៊ីន

. Run Code ក្នុង​វិធី​ទី​២ នេះ
1
៤. Reboot ម៉ាស៊ីន​ម្ដង​ទៀត។

ការ​ Crack Pattern Lock នេះ​បាន​សាក​ល្បង​ជាមួយ gingerbread,ice cream sandwich and jelly bean ។ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​ប្រាកដ​ថា​ អាច​ធ្វើ​បាន​គ្រប់ Device នោះ​ដែរ។

ទាញយក Source Code

សូម​មើល​ការ​សាក​ល្បង​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ