របៀបដំឡើងទំហំថាសរឹង

Web IT CAMBO-20-2-2014 copyខ្ញុំបានទិញថាសរឹងមួយ សម្រាប់កុំព្យូទ័រចាស់របស់ខ្ញុំ។ តើត្រូវធ្វើយ៉ាង ណាដើម្បី អោយ Windows ស្គាល់កម្មវិធី file ចូលក្នុងថាសថ្មី? ជា ដំបូង លោកអ្នកត្រូវការភ្ជាប់ថាសថ្មីជាមួយកុំព្យូទ័រដោយ មិនចាំបាច់ ដោះចេញថាសរឹងចាស់។
ហើយចូរដំឡើងថាសរឹងថ្មីជា (secondary) ដែលតែងតែចាំក្នុង  BIOS ចាំបាច់ចូលក្នុង ថាសរឹងចាស់ជាដំបូង។

IT
Adapter SATA-USB

ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រមិនមានថាសរឹង សាគួរ ចូរដាក់ភ្ជាប់ថាសបណ្តោះអាសន្ននៅខាងក្រៅ។
ដើម្បីធ្វើនេះ លោកអ្នកចូរទិញថែម adapter SATA-USB ឬប្រអប់ SATA-USB។
ITប្រអប់ SATA-USB

ពេលបានភ្ជាប់ លោកអ្នកមានកម្មវិធីទន់ដើម្បីទទួល (clone) ថាសរឹង។ យើងណែនាំអោយ លោកអ្នកប្រើកម្មវិធី EASEUS Todo Backup Free។  ក្រោយពីដំឡើងរួចហើយ រត់កម្មវិធី ទទួល Clone (ក្នុងប្រអប់ខាងឆ្វេងដែ) > ចុចចូល Disk clone ធ្វើតាមណែនាំ wizard
ITក្នុងទំព័រ wizard ចុងក្រោយ មុនពេលចូល  Proceed ចូរប្តូរ ទំហំ (partition) លើថាសរឹង ដែលចង់បានលើថាសថ្មី។
ITការងារភ្ជាប់តាម USB ចំណាយពេលជិតដល់រាប់ម៉ោង ក្រោយពេលបានបញ្ចប់ ចូរបិទកុំព្យូទ័រ រួចហើយអាចដោះចេញថាសរឹងដែលភ្ជាប់បាន។
Web IT CAMBO-20-2-2014 copy