មេរៀនទី១២: ចាក់រូប បេះដូង

មេរៀនទី១២: ចាក់រូប បេះដូង

លោកអ្នកអាចចាក់រូប បេះដូងក្នុងកម្មវិធី Photoshop ជួបសង្សាជាទីស្រលាញ់ របស់អ្នក
ដែលបង្កើតជា ធៀប។
ITបង្កើត file​ ថ្មីមួយ (File > New) ក្នុង Photoshop ជាមួយទំហំ 1920 x 1200px (រើស ពណ៌ RGB) ជាមួយ 72 pixels/inch។ ការប្រើប្រាស់ Rectangle Tool (U)
លើ layer នេះ ចុចចូលក្នុងសញ្ញា Add a layer style នៅខាងក្រោម Layers panel ហើយជ្រើសរើស Gradient Overlay
ITចុចលើពណ៌ ដើម្បីបើក ចេញផ្នែក Gradient Editor ហើយបង្កើតពណ៌ដូចខាងក្រោម។ ចុចលើ OK ដើម្បីបើកប្រអប់ Gradient Editor
ITក្រោយពីបង្កើតពណ៌រួច យើងនឹងឃើញពណ៌ភ្លឺដូចខាងក្រោម:
ITបន្ទាប់មកទៀត លោកអ្នកត្រូវការគូស ខ្សែកោងរូប មិនសូវដិត។ ជ្រើសរើស ឧបករណ៍ Pen Tool (P) ជ្រើសរើសពី Options bar គូសលើ Shape Layers ហើយគូសដូចរូប ខាងក្រោម:
ITបង្កើត Fill ជា 0% អោយ layer នេះហើយប្រើពណ៌  Gradient Overlay ដោយរបៀប ជ្រើសរើស Add a layer style ពីផ្នែកខាងក្រោមនៃ Layer panel
ITចុចលើផ្នែកពណ៌ដើម្បីបើក  Gradient Editor ហើយបង្កើតពណ៌តាមរូបខាងក្រោម។ ចុចលើ  OK ក្រោយពីបានបង្កើតពណ៌រួច។
ITយើងនិងបានឃើញរូបខាងក្រោម
ITបង្កើត  layer មានរូបដែលបានគូស ខាងលើ។ ក្រោយមកជ្រើសរើស  Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បីប្តូរសន្លឹកនេះទៅខាងស្តាំនៃកណ្តុរ។ លោកអ្នកអាចកែតម្រូវចំណុចលើរូប គូសដោយឧបករណ៍ Convert Point Tool
ITបង្កើត Fill របស់ layer ​នេះ là 0% ហើយប្រើ Gradient Overlay លាបពណ៌ ខាងក្រោម
ITITដូច្នេះចុងបញ្ចប់យើងទទួលបានរូប ធៀបមានរូបបេះដូង

ITគូសរូបបេះដូង
Chọn Custom Shape Tool (U) លើឧបករណ៍, លើ Options bar ចុច Shape ដើម្បីបើក  menu ជ្រើសរើស។ រកមើលរូបបេះដូង  (Heart Card) នៅខាងក្រោម menu ចុចពីរដងលើវា។
ITទាញគូសរូបបេះដូងដែលមាន

ITចុចលើសញ្ញា Add a layer style ជ្រើសរើស Gradient Overlay:
ITក្រោយមកបង្កើត  Gradient Editor
ITប្រើទាំង  Stroke
ITក្នុង Stroke, ជ្រើសរើស  Fill Type – Gradient ចុចលើពណ៌ដើម្បីបើក Gradient Editor, បង្កើតដូចពណ៌ខាងក្រោម រួចចុចលើ  OK ដើម្បីបើកប្រអប់ Gradient Editor
ITគួសរួចរូបផ្នែកបេះដូង
ITបង្កើត  layer រូបបេះដួង ហើយប្រើ  Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បីទាញអោយ តូច
ITបង្កើត Fill អោយ layer ស្រទាប់បេះដូង ថ្មីនេះជា  0% ហើយប្រើប្រាស់ Gradient Overlay ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពណ៌វា។
ITITយើងបានដូចរូបខាងក្រោម
ITជ្រើសរើស Ellipse Tool (U), គូសរូប elip ដំបូងក្រោយមក ប្រើ Alt (ឬចុច  Subtract From Shape Area​លើ Options bar) រួចគួសរូប  elip ទីពីរដូចខាងក្រោម:
ITបង្កើត Fill របស់ layer នេះជា 0%  ហើយប្រើ Gradient Overlay
ITលទ្ធផលចេញដូចខាងក្រោម
ITបង្កើត layer រលងភ្លឺ ប្រើ Free Transform (Ctrl + T)
ITដាក់ Fill របស់វាជា 0% ហើយអនុវត្ត Gradient Overlay ដើម្បីប្តូរពណ៌រលង ក្រហមខ្មៅ
ITITបង្កើតស្រទាប់មួយ រូបបេះដូង ហើយជ្រើសរើស Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បី ទាញវាអោយតូចជាងបន្តិច។ ប្រើ  Ellipse Tool (U) ចុចលើ Alt (Subtract From Shape Area) ហើយគូសអេលីបមួយ elip នៅខាងក្រោយធៀបជាមួយរូបបេះដូងបាន គូសរួច។
ITដាក់ Fill ជា 0% អោយស្រទាប់ layer ថ្មីនេះរួចហើយចុចចូល  Add a layer style ដើម្បីដាក់ពណ៌ អោយផ្នែក  Gradient Overlay:
IT

បង្កើតថែម បេះដូងពីរ ហើយប្រើ Free Transform (Ctrl + T) ដើម្បីប្តូរទំហំ ហើយ បង្វិលទិសបេះដូងទាំងពីរនោះ។
ITត្រូវការបង្កើតបន្ថែម បាច់ពន្លឺជំុវិញ  ប្រើ Pen Tool (P) គូសបាច់ពន្លឺ។
ITលទ្ធផលជា
ITបង្កើតស្រទាប់មួយ layer ហើយជ្រើសរើស brush Hard Mechanical ពីលើ Brush Tool (B)
ITជ្រើសរើស Foreground color ជាពណ៌ស ហើយគូសចុចៗ ជាមួយទំហំផ្សេងគ្នា។
IT