មូលហេតុ Windows ពិបាកបិទ

Web IT CAMBO-20-2-2014 copyមូលហេតុអ្វីធ្វើ Windows ពិបាក “Shut Down”?
“Shut Down” គឺជាការងាយ បំផុត។ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើកណ្តុរ Shutdown ក្រោយមកបានបិទ។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចជួប បញ្ហាចុចបិទជា ច្រើនដងនៅតែមិនអាចបិទ  “Shut Down” បាន តើលោកអ្នកដោះ ស្រាយយ៉ាងណា?
1បញ្ហាពីកម្មវិធី
កម្មវិធីជាមូលហេតុ ធ្វើអោយ Windows ជាប់គាំងមិនអាច  Shut Down បានភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជួប  “Shutting down…” មានន័យថាកំពុងតែបិទកម្មវិធី “programs need to close” ពេល នោះកម្មវិធី  Windows ជួបបញ្ហាមកពីកម្មវិធី។
1បញ្ហាមកពីដំណើរការ

ក្នុងពេល  Shut Down, Windows នឹងដំណើរការបិទសេវាមួយចំនួន នៃប្រព័ន្ធ ហើយបិទទិន្នន័យ ដែលចាំបាច់។ ដើម្បីធ្វើការងារងាយ ស្រួល លោកអ្នកអាចបង្កើតក្នុង Registry Editor ដោយចូលក្នុង HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
រកមើលពាក្ស VerboseStatus ចុចកណ្តុរស្តាំចូលក្នុងវា ហើយជ្រើស រើស  Modify ក្រោយមកសរសេរតម្លៃ “1”។ ប្រសិនបើមិនឃើញ ត្រូវ បង្កើតដោយចុចលើកណ្តុរស្តាំជ្រើសរើស New > DWORD (32-bit) Value > ដាក់ឈ្មោះថា “VerboseStatus” ដាក់តម្លៃ  “1”
1បញ្ហាមកពី Driver ឬប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ

 ក្រោយពីបានអនុវត្តរបៀបដូចខាងលើ ប្រសិនបើនៅតែគាំងទៀត នោះគឺបណ្តាលមកពីកំហុស  Driver និងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការមាន បញ្ហា
ពេលដែលលោកអ្នក update Windows តាមប្រព័ន្ធអីធីណែត អាចធ្វើ អោយខូច Driver ដែរ។ ចូរដោនឡូតកម្មជួសជុល
1បញ្ហាមួយទៀតបណ្តាលមកពីថាសរឹង Harddisk
ប្រសិនបើបញ្ហាខាងលើ មិនមែនជាបញ្ហាធ្វើអោយកុំព្យូទ័រគាំង នោះ បញ្ហាចុងក្រោយគឺបណ្តាលមកពី ថាសរឹងមានបញ្ហា។ បណ្តាលមកពី ថាសរឹងមានបញ្ហា លោកអ្នកអាច Error-checking ដោយប្រើកម្មវិធី
Hard Disk Sentine ចូរដោនឡូតកម្មវិធី