មេរៀនទី១១: PHP ​សម្រាប់ Developer

មេរៀនទី១១: គន្លឹះ​ PHP ​សម្រាប់ Developer

PHP គឺជា​ភាសា Programming  ដែល​គេ​និយម​ប្រើ​ជាងគេ​មួយ សម្រាប់​បង្កើត​គេហទំព័រ ។ ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​បាននឹង​កំពុង​សិក្សា ឬចង់​ស្វែង​យល់​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​នានា លោកអ្នក​អាច​ចូល​ទៅកាន់គេហទំព័រ​ដើម​ PHP manual​ ។ PHP អាច​ជួយ​លោកអ្នក​ឲ្យ​បង្កើត​គេហទំព័រ ដែល​អាច​កែប្រែ​បាន​ដោយ​សេរីជាមួយ​នឹង Functions ដែល​មានសម្រាប់ ។
ខាងក្រោម​នេះ ជាគន្លឹះ​មេរៀន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​បង្កើត និង​ប្រើប្រាស់​ ដែល​សំបុកអាយធី បានដក​ស្រង់​ចេញ​មកពី​គេហទំព័រ និង​ប្លក់​ល្អៗ ៖
1១. បង្កើត Instagram Filters ជាមួយ PHP
២. បង្ហាញ Tweets ដែល​លោកអ្នក​ចូលចិត្ត ដោយ​ប្រើ PHP និង jQuery
៣. របៀប​បង្កើត​ទំព័រ​ដែល​អាច​បកបាន (Flip) ជាមួយ turn.js
៤. គន្លឹះ​ងាយៗ ក្នុងការបង្កើត Form ដោយប្រើ FuelPHP
១៧. ​ប្រព័ន្ធ​បកប្រែ​គេហទំព័រYou Translate!
២០. Tycoon CRM