មេរៀនទី១៨: Excel-លាក់រូបមន្តក្នុង Cells


មេរៀនទី១៨: Excel-លាក់រូបមន្តក្នុង Cells

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ការបង្ហាញរូបមន្ត និងលាក់រូបមន្តនៅក្នុង Cells នៅលើ Excel 2013
IT

លើ Excel Worksheet ដែលមានរូបមន្តច្រើននោះអ្នកប្រហែលជាអាចច្រឡំរូបមន្តដែល ស្ថិតនៅលើ Cells ផ្សេងៗគ្នា ។ យ៉ាងណាមិញ Excel អនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកធ្វើការ រូបមន្តនៅក្នុង Cells បានយ៉ាង ងាយស្រួល ។ លើបន្ទះ Formulas ហើយចុច Show Formulas នៅក្នុង Formula Auditing Section រូបមន្តនៅក្នុង Cells ។
ITលាក់រូបមន្តនៅលើ Formula Bar នោះសូមអ្នកធ្វើការជ្រើសរើស Cells ដែលអ្នកចង់លាក់ ។
ITនៅក្នុងបន្ទះ Home ត្រង់ Cells Section សូមចុច Formats រួចជ្រើសរើសយក Format Cells ចេញពី Drop-Down Menu ។
ITនៅលើផ្ទាំង Format Cells សូមធីកយក Hidden នៅក្នុងបន្ទះ Protection រួចចុច OK ។
ITដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការលាក់រូបមន្តរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែការពារ Sheet របស់អ្នក ។ ចុចនៅត្រង់ Format នៅក្នុង Cells Section នៃបន្ទះ Home Tab រួចជ្រើសរើសយក Protect Sheet នៅក្នុង Drop-Down Menu ។
ITនៅក្នុងបន្ទះ Protect Sheet សូមធីកយក Protect Worksheet and contents of locked cells រួចសូមវាយបញ្ចូលលេខសំងាត់រួចចុច OK ។
ITបន្ទាប់មកសូមវាយបញ្ចូលនូវលេខសម្ងាត់ដដែលនៅក្នុងប្រអប់ រួចចុច OK ។
ITនៅពេលនេះ នៅត្រង់ Formula Bar បានលាក់រូបមន្តបានសំរេចហើយ ។
ITដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើ រូបមន្តនៅលើ Formula Bar វិញសូមចុចនៅត្រង់ Format នៅក្នុង Cells Section នៅក្នុងបន្ទះ Home ហើយជ្រើសរើសយក Unprotect Sheet ពី Drop-down Menu ។
ITវាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់នៅក្នុងប្រអប់ Password រួចចុចប៊ូតុង OK ។
ITបន្ទាប់មក រួបមន្តនោះនឹងមានលើ Formula Bar វិញ ។