ដំឡើង Network ជា Server-base

ដើម្បីដំឡើង Network ប្រភេទ Server-base យើងត្រូវអនុវត្ដន៍៖

IT– ដំឡើង Network, កំណត់ IP address/subnet mask
-ដំឡើង Domain Controller & Domain
– កែ Password Policy
– Join domain
– បង្កើត Ous តាម Ous ក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គភាព
– បង្កើត User  account, Profile, home directory និង Log on Script.
Web IT CAMBO-20-2-2014 copyចំណាំ:
-OU (Organizational Unit): គឺជារចនាសម្ព័នរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គភាពនីមួយៗ។ គេប្រើ OUs នៅក្នុង Network គឹប្រយោជន៍ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង User ក៏ដូចជាម៉ាស៊ីន Computer ជាពិសេសងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ Policy នៅក្នុង Network។ User នីមួយៗត្រូវដាក់ទៅតាម OUs របស់គេ។

-models: 1:Location 2:Business Function 3:Object Types.
-User Account: គឺជា Record ឬជា Folder សំរាប់ផ្ទុកព័ត៍មានឬនិយាយរៀបរាប់ពី User ម្នាក់ៗនៅក្នុង Network។ នៅក្នុង User Account មាន User name, Password, First name, Last name, Email, Telephone, Address….
-Profile: គឺជា Shortcuts នៅលើ Desktop, Item នីមួយៗនៅក្នុង Start Menu Program.
-Home Directory: ហៅឈ្មោះមួយទៀតថា Personal Directory or Folder ដែរជា Folder ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ User ម្នាក់ៗ សំរាប់ផ្ទុកឯកសាររបស់ខ្លួន។ Home Directory របស់ User ម្នាក់ៗត្រូវបានបង្កើតដោយ Administrator ហើយភាគច្រើនឬ សឹងតែទាំងអស់គឺផ្ទុកនៅលើម៉ាស៊ីន File Server. នៅក្នុង Folder រួមមួយ(ភាគច្រើនឈ្មោះ homedir).
-Home Directory Path: \\server-name\homedir\%username%
-ដើម្បីមើល IP Address ខ្លួនឯងវាយ៖

ipconfig or        ipconfig/all

-Test network connect, type:

ping <Destination-IP-address>

Ex: ping 192.168.2.1

អនុវត្តន៍ 1: Configure Static IP address

អនុវត្តន៍ 2: Install Active Directory (type: Run cmd ==> cdpromo than click OK.

-Change Password Policy: ក្រោយពីតម្លើងជា Domain Controller រួច យើងត្រូវកែ Password Policy ដោយ Click ==> Start ==> Administrative Tools ==> Domain Security Policy ==>Account Policies > Password Policy > ចុចទៅលើ Minimum Password Length កែតម្លៃលេខ >OK.  and ចុចទៅលើ Password must meet complexity requirements ជ្រើសយក Disabled > OK Finish.

  • Start > cmd >gpupdate /force or restart ម៉ាស៊ុន > Enter.

ក្រោយពី Join Domain រួចហើយយើង(Administrator)យើងត្រូវបង្ខំចិត្ដ User  ត្រូវតែ Logon to Domain ដោយប្រើ User Name & Password ដែរយើងបង្កើតចេញពី Domain Controller អោយគាត់រៀងៗខ្លួន

  •  Creating OUs: start >active directory Users and computer>uc.edu.kh > Right > New >Organization Unit> Put Name.
  • កំណត់សិទ្ធ