ដំឡើង Network សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន

ចំពោះ​បញ្ហា​នៅតាម​ក្រុមហ៊ុន​ក៍កើតមាន​ច្រើន​ដែរ ទៅលើ​ការ​គ្រប់គ្រង និងការីក​ចម្រើន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បើនិយាយពី​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​គ្មាន​ការ​ គ្រប់គ្រង និងការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​នៃ​ទិន្នន័យ​ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវនោះទេ​បញ្ហា​ នឹងកើតមានជាក់ជាមិនខាន មូលហេតុ​ដោយសារ​តែ​កុំព្យូទ័រ​ទាំង អស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​មិនទាន់​រៀបចំ​ បានល្អត្រឹមត្រូវ ហើយ​បញ្ហា​មួយ ទៀត គឺជាកក្តា​សំខាន់​បំផុត​គឺបណ្តាល​មកពី​ការ​ភ្ជាប់​បណ្តាញ Network ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា LAN មិនតាមស្តង់ដា និង គ្មាន​ការ​គ្រប់គ្រង​ត្រឹម ត្រូវ នាំ​ឲ្យ​មានការលំបាក​យ៉ាង​ខ្លាំង ទាំងការ​គ្រប់គ្រង​សំភារះ ឯកសារ ទិន្នន៍យ និង អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។
1