ជួសជុល Windows Installer Service

ជួសជុល Windows Installer Service របស់ Windows 7 អោយប្រសើឡើងវិញ
អ្នកប្រើ Windows 7 ពេលខ្លះពិបាកទ្រាំ នៅពេលដំឡើងកម្មវិធី ដែលមានជា .MSI មានកំហុសជា
“Windows Installer Service could not be accessed”

ITWeb IT CAMBO-20-2-2014 copyដូច្នេះតើមាន របៀបណាកែកំហុស នេះបាន? លោកអ្នកអាចមើលការណែនាំខាងក្រោម:
ចូលក្នុង Start menu ហើយ Run
ITវាយសរសេរ “cmd” ក្នុងប្រអប់ Run ចុចលើ ENTER ដើម្បីសរសេរក្នុងប្រអប់ Command Prompt.
IT

ប្រសិនបើ កំពុងប្រើ 64 bit របស់ Windows 7, លោកអ្នកអនុវត្តតាម:

សម្រាប់ Windows 7 32bit
%windir%\system32\msiexec.exe /unregister
%windir%\system32\msiexec.exe /regserver

សម្រាប់ Windows 7 64bit
%windir%\syswow64\msiexec.exe /unregister
%windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver

ITបន្ទាប់មកចុចលើ  “exit

IT