រចនា Artwork ប្រើ Adobe Illustrator

គន្លឹះថ្មីមួយទៀតក្នុងការរចនា Artwork ដោយប្រើ Adobe Illustrator។ សូមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

បើក​កម្មវិធី Adobe Illustrator CS5 បន្ទាប់មក​ចុច File -> New ជ្រើសរើសទំហំ W= 7cm, H = 10cm, Color Mode = CMYK, Resolution = High
2ជំហានទីមួយ ជ្រើសយកឧបករណ៍ Ellipse Tools (L) មកគូស ហើយជ្រើស Fill Color,  C=50, M=0, Y= 80, K=0
2បន្ទាប់មក Copy Object Ellipse ដោយចុច Ctrl + C រួចមក Ctrl + F ។ ហើយជ្រើសឧបករណ៍ Direct Selection Tool (A) ដើម្បីរំកិល Anchor Point ហើយចុចនៅលើ Windows -> Path Finder សម្រាប់កាត់ Object។
22ជំហានទី​ពីរ Select លើ Object ដោយ Right Click ជ្រើសយក Transform -> Rotate ហើយកំណត់ Angle = -300 នឹងចុចប៊ូតុង Copy។ បន្ទាប់មកប្ដូរ Fill Color, C=0, M=70, Y=90, K=0
22Select នៅលើ Object ពណ៌ទឹកក្រូចដ៏ដែល ហើយ Right Click -> Transform -> ហើយកំណត់ Angle = 600 នឹងចុចប៊ូតុង Copy។ បន្ទាប់មកប្ដូរ Fill Color, C=75, M=24, Y=0, K=0
2