ដំឡើង Raid 5 និង Raid 10

RAID (Redundant Array of Inexpensive (or Independent) Disks )

RAID គឺជាស៊េរីនៃ​ Drive ដែលបានរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាព ជាប្រព័ន្ធ ផ្ទុក តែមួយ។ នៅក្នុងការកំណត់រចនា សម្ព័ន្ធភាគច្រើនផ្ទុកប្រព័ន្ធ នេះអាច អត់ធ្មត់ ការបរាជ័យរបស់ដ្រាយ ថាសមួយដោយ មិនបាត់បង់ ទិន្នន័យ និង អាស្រ័យលើរបៀបដែលវាត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ដោយខ្លួន វាផ្ទាល់នៅពេលដែលអាចស្តារឡើងវិញបានបរាជ័យក្នុងសមាស ភាគ ត្រូវបានជំនួស។

The Definition of Different RAID Levels: RAID Level បានកំណត់គ្នាជាវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីបានរីករាលដាលនៅទូទាំងទិន្នន័យ ដ្រាយច្រើននេះជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានការ សម្របសម្រួល រវាងការ ចំណាយនិងមាន ល្បឿនលឿនមួយការយល់ ពីភាពខុសគ្នា រវាង កម្រិត ទាំងនេះគឺមានសារៈ សំខាន់ ដោយសារតែកម្រិត នីមួយត្រូវ បានប្រសើរឡើង សម្រាប់ការ ប្រើ ប្រាស់ ខុសគ្នាមួយ។

RAID Level 0

RAID Level 0 ផ្ដល់នូវការលែងត្រូវការតទៅទៀតទេ។ RAID Level 0 បែកបាក់គ្នាឬឆ្នូតទិន្នន័យនៅទូទាំង Drive លទ្ធផល ក្នុងទិន្នន័យ ខ្ពស់ ជាង មុន។ ចាប់តាំងពីមិនមានព័ត៌មានមិនបានបិទសិទ្ឋត្រូវ បានរក្សា ទុកការ សម្តែង គឺល្អណាស់ប៉ុន្តែការបរាជ័យនៃ ការណាមួយ នៅក្នុង ថាសអារេលទ្ធផលក្នុងការបាត់បង់ទិន្នន័យទាំងស្រុង។
2RAID Level 1 RAID Level 1 ជាធម្មតាត្រូវបានសំដៅដល់ថា ជាកញ្ចក់។ ARID 1 ផ្ដល់នូវការលែងត្រូវការតទៅទៀតដោយ ចម្លង នូវគំរូទិន្នន័យទាំងអស់ពីដ្រាយមួយនៅលើដ្រាយទីពីរ ដូច្នេះថាប្រសិន បើ ដ្រាយ ទាំងបរាជ័យគ្មានទិន្នន័យ ត្រូវបានបាត់បង់។ នេះគឺជាប្រព័ន្ធ មិនបានបិទសិទ្ឋធាតុកម្រិតល្អ។ motherboard ថ្មីភាគច្រើនមាន ការសាង សង់ឡើង នៅក្នុង ថ្ងៃនេះដោយប្រើបន្ទះ RAID Chip បាន សន្យា បច្ចេកវិទ្យាអង្គការ IDE ជម្រើសនេះ។ ការធ្លាក់ចុះនេះ គឺថាការ ចំណាយ ក្នុងមួយមេកាបៃនៃការផ្ទុកថាសគឺពីរ ដងថាដ្រាយ តែមួយដូច ជាដ្រាយទាំងពីរត្រូវបានគេត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាទុក ទិន្នន័យ ដូចគ្នា
2RAID Level 3 RAID Level 3 ឆ្នូតទិន្នន័យនៅកម្រិតបៃមួយនៅទូទាំង ដ្រាយមួយចំនួនដោយមាន ឥទ្ធិពលស្មើត្រូវបានរក្សាទុក នៅលើដ្រាយមួយ។ ឆ្នូតបៃកម្រិតតម្រូវ ឱ្យមានការគាំទ្រផ្នែករឹងសម្រាប់ការអនុវត្តល្អ។ ប្រសិនបើបរាជ័យមួយ ថាសដែលវាគឺជាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកសាងសំណុំទិន្នន័យពេញលេញ ដូច្នេះថាគ្មានទិន្នន័យ ត្រូវបានបាត់បង់។ ប្រសិនបើដ្រាយច្រើនជាង មួយបានបរាជ័យទាំងអស់ដែលទិន្នន័យត្រូវបានរក្សាទុកនឹងត្រូវបានបាត់ បង់។ តម្លៃក្នុងមួយ Magabyte គឺទាប ជាង RAID 1 ប៉ុន្តែការបង្ហាញ គឺទាប ជាង RAID 5 ។
2RAID Level 5 RAID Level 5 ទិន្នន័យនៅកម្រិតប្លុកនៅ ទូទាំង ដ្រាយ មួយចំនួនហើយបានចែកចាយត្រឹមតែអត្រាប្តូរក្នុង ចំណោម ដ្រាយនេះ។ គ្មានថាសតែមួយគឺលះបង់ឥទ្ធិពលស្មើ។ នេះអាចបង្កើន ល្បឿនក្នុងការសរសេរតូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ multiprocessing ។ ដោយ សារតែ ឥទ្ធិពលស្មើទិន្នន័យត្រូវបាន ចែកចាយនៅលើ ដ្រាយគ្នា ការអនុវត្ត អាន ច្រើនតែត្រូវ បានទាបជាងប្រភេទ RAID ដែល ផ្សេង ទៀត។  ចំនួនពិតប្រាកដ នៃការផ្ទុកដែលអាចប្រើបានគឺប្រហែល 75% ទៅ 80% នៃការផ្ទុកសរុបក្នុង disk array ។ ការពិន័យ ការផ្ទុក សម្រាប់ការលែងត្រូវការតទៅទៀតគឺមានតែប្រហែល 20% នៃការ ផ្ទុក សរុបក្នុងអារេនេះ។ ប្រសិនបើបរាជ័យមួយ Diks ដែលវាគឺជាអាច ធ្វើទៅបានដើម្បីកសាង សំណុំទិន្នន័យពេញ លេញ ដូច្នេះ ថាគ្មាន ទិន្នន័យ ត្រូវបានបាត់បង់។ ប្រសិនបើដ្រាយ ច្រើន ជាង មួយបាន បរាជ័យ ទាំងអស់ដែលទិន្នន័យត្រូវបានរក្សាទុកនឹងត្រូវបានបាត់បង់។ នេះផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការចំណាយទាបដោយស្មើភាពក្នុងមួយមេកាបៃខណៈ ពេល ដែលនៅតែរក្សាការលែងត្រូវការតទៅទៀត។
2RAID 0+1 or RAID 10 RAID 0 +1 ឬ RAID 10 គឺជាការរួមបញ្ចូល គ្នានៃ RAID Live  ដែលប្រើប្រាស់ RAID1 ច្រើន (បានឆ្លុះបញ្ចាំង) កំណត់ចូលទៅក្នុង RAID មួយ។ ទិន្នន័យត្រូវបាន striped នៅទូទាំង សំណុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងអស់។ ជាការប្រៀបធៀបមួយដើម្បី RAID 5 ដែលជាកន្លែងដែលការចំណាយទាបនិងការអត់ឱនកំហុសគឺមានសារៈ សំខាន់, RAID 0 +1 ប្រើប្រាស់ Drive មួយចំនួនទិន្នន័យ striped (increased performance) ហើយបន្ទាប់មកធ្វើឱ្យច្បាប់ចម្លងនៃ striped drives to provide redundancy ដើម្បីផ្ដល់នូវការលែង ត្រូវការតទៅទៀតមួយ។ Drive ណាមួយដែលអាច បរាជ័យនិងគ្មាន ទិន្នន័យត្រូវបាន បាត់បង់ ដូចជា យូរមកហើយថាជា កញ្ចក់នៃថា សនោះគឺនៅតែដំណើរការ។នេះបាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពីថាស លុបបំបាត់ ការ ចំណាយ និងការពន្យា ពេល នៃការមានភាពស្មើគ្នា។ អារេកម្រិត នេះ ផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិផ្ទេរ ទិន្នន័យ ខ្ពស់នៃអារេឆ្នូតនិង មធ្យោបាយ ងាយស្រួលកើនឡើងទិន្នន័យ (អាន) ។ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធក្នុង អំឡុង ពេល ដ្រាយ កសាងមួយក៏ ល្អប្រសើរជាងមុន ជាងអារេត្រឹម តែអត្រា ប្តូរមូលដ្ឋានចាប់តាំងពីទិន្នន័យ មិនចាំបាច់ ត្រូវបានបង្កើត ពីពត៌មាន ឥទ្ធិពល ស្មើនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវ បាន ចម្លង មកពីដ្រាយឆ្លុះបញ្ចាំងផ្សេងទៀត។
2