៥យ៉ាងរំដោះថាសរឹង Mac

ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ Mac OS X មានបញ្ហាជាច្រើន ដើម្បីដោះស្រាយដូចជាទំហំ របស់ថាសរឹង ដើម្បីសន្សំ ថាសរឹងម៉ាស៊ីន Mac លោកអ្នករៀបចំសម្អាត លប់ file ដែលមិនចាំបាច់ចោល។
ITWeb IT CAMBO-20-2-2014 copy១. សម្អាតធុងសម្រាម ធុងសម្រាម (Trash) លើម៉ាស៊ីន Mac ដូចនឹង Recycle Bin លើ Windows។
អាចលប់ចោល បណ្តា  file ដែលមិនបានការមួយចំនួន ដែលបានលប់ចូលក្នុងធុងសម្រាប ជាហេតុធ្វើ អោយពេញធុងសម្រាម  លោកអ្នកត្រួវតែលប់វាចេញអោយអស់ពីធុងសម្រាម។ ដើម្បីលប់ធុងសម្រាមចុច Ctrl ហើយចុចលើកណ្តុរ ឬចុចកណ្តុរស្តាំចូលលើ  Trash នៅខាងក្រោមស្តាំដៃ រួចជ្រើសរើស  “Empty Trash”
ITបណ្តាកម្មវិធីប្រើប្រាស់  iPhoto, iMovie និង Mail សុទ្ធតែមានធុងសម្រាមដោយឡែក ប្រសិនបើលោកអ្នក បានលប់ file media ចេញពីកម្មវិធីនេះ ត្រូវតែធ្វើអោយស្អាតអស់ រូបភាព និង file វីដេអូមានទំហំធំ។
IT២. ដកចេញកម្មវិធីមួយចំនួនដែលមិនប្រើ
ពីព្រោះកម្មវិធីមួយចំនួន ដែលបានដំឡើងលើ Mac ធ្វើអោយស៊ី Space ថាសរឹង លោកអ្នកអាចដោះចោល
ចូរបើកលើប្រអប់ Finder ជ្រើសរើស “Applications” ចូលលប់។
IT៣. លប់ចោល Temporary  file ដោយប្រើកម្មវិធី CCleaner ងាយស្រួលលប់ ចូរដោនឡូត ទីនេះ
IT៤. វិភាគ លំហ Space ថាសរឹង ដើម្បីមើលវិភាគ Space ថាសរឹង លោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Disk Inventory X ដោនឡូតកម្មវិធី ទីនេះ
IT៥. លប់ចោល file ភាសា កម្មវិធីរបស់ Mac មាន file ភាសាប្រើសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ភាសា។ លោកអ្នកអាចដោះ ធីចចេញបាន។
IT