គន្លឹះប្រើ Run command ក្នុង Windows

យើងបានដឹងរួចមកហើយថាកម្មវិធី Run ដែលយើងបើកវាដោយចុច Windows Key + R គឺសម្រាប់ បញ្ជារហៅកម្មវិធីនានាដូចជា Notepad, winword, mmc,cmd…មកប្រើ។ ប៉ុន្តែអ្នក ប្រហែល ជាមិន ទាន់បានដឹងនូវអក្សរកាត់សម្រាប់ បញ្ចារហៅកម្មវិធីឬមុខងារ ផ្សេងៗទាំងអស់ នៅឡើយទេ។
Web IT CAMBO-02-2014

ដូចនេះក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញរាល់ពាក្យកាត់ទាំងនោះដែលមានសារប្រយោជន៍:
A

Add/Remove Programs = 1Administrative Tools = control admintools

Authorization Manager= azman.msc

C

Calculator = calc

Certificate Manager = certmgr.msc

Character Map = charmap

Check Disk Utility = chkdsk

Control Panel = control

Command Prompt = cmd.exe

Component Services = dcomcnfg

Computer Management = compmgmt.msc = CompMgmtLauncher

D

Date and Time Properties = timedate.cpl

Downloads = Downloads

Device Manager = devmgmt.msc

Direct X Troubleshooter = dxdiag

Disk Cleanup Utility = cleanmgr

Defragment User Interface = dfrgui

Ditilizer Calibration Tool = tabcal

Disk Management = diskmgmt.msc

Disk Parmelonion Manager = diskpart

Display Properties = control desktop or desk.cpl

DPI Scaling = dpiscaling

Driver Package Installer = dpinst

Driver Verifier Utility = verifier or /reset

DVD Player = dvdplay

E

Encryption File System = rekeywiz “New”

Event Viewer = eventvwr.msc

F

Fax Cover Sheet Editor = fxscover

File Signature Verification Tool = sigverif

Folders Properties = control folders

Fonts = control fonts

Free Cell Card Game = freecell

G

Group Policy Editor = gpedit.msc

I

Internet Explorer = iexplore

Iexpress Wizard = iexpress

Internet Properties = inetcpl.cpl

IP Configuration = ipconfig.exe

iSCSI Initiator = iscsicpl

J

Keyboard Properties = control keyboard

L

Libraries = explorer or Windows key + E

Local Security Settings = secpol.msc

Local Users and Groups = lusrmgr.msc

Logs You Out Of Windows = logoff

M

Microsoft Support Diagnostic Tool = msdt

Microsoft Paint = mspaint.exe

Mouse Properties = control mouse

Mouse Properties = main.cpl

Mobility Center (only on mobile) = mblctr or Windows key + X

Network Connections = control netconnections

Network Connections = ncpa.cpl

Notepad = notepad

O

ODBC Data Source Administrator = odbcad32

Optional Features Manager = optionalfeatures

On Screen Keyboard = osk or Windows key + U

P

Performance Monitor = perfmon.msc

Phone and Modem Options = telephon.cpl

Power Configuration = powercfg.cpl

Printers and Faxes = control printers

Printer Migration = PrintBrmUi

Private Character Editor = eudcedit

R

Regional Settings = intl.cpl

Registry Editor = regedit.exe

Remote Assistance = msra

Remote Desktop = mstsc

Resultant Set of Policy = rsop.msc

S

Scheduled Tasks = control schedtasks

Security Center = wscui.cpl

Services = services.msc

Shared Folders/MMC = fsmgmt.msc

Shuts Down Windows = shutdown

Snipping Tool = snippingtool

Sounds and Audio = mmsys.cpl

Sound Recorder = soundrecorder

Sound Volume = sndvol

Spider Solitare Card Game = spider

SQL Client Configuration = cliconfg

Stored User Names and Passwords = credwiz

Sticky Note = StikyNot

System Configuration Editor = sysedit

System Configuration Utility = msconfig

System File Checker Utility = sfc

System Information = msinfo32

System Properties = sysdm.cpl or Windows key + Pause/Break

T

Task Manager = taskmgr

Trusted Platform Module = TpmInit

U

Utility Manager = utilman

User Accounts = netplwiz or control userpasswords2

W

Windows Activation = slui

Windows Backup Utility = sdclt

Windows Fax and Scan = wfs

Windows Firewall = firewall.cpl

Windows Firewall with Advanced Security = wf.msc

Windows Image Acquisition = wiaacmgr

Windows Media Player = wmplayer

Windows Magnifier = magnify

Windows Management Infrastructure = wmimgmt.msc

Windows Update App Manager = wuapp

Windows Standalong Update Manager = wusa

Windows System Security Tool = syskey

Windows Share Creation Wizard = shrpubw

Wordpad = write