​ផ្ញើ​សារ SMS ពីកុំព្យូួទ័រ Free

​លោកអ្នក​អាច​ផ្ញើ​សារ ឬ SMS ទៅកាន់ ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ មនុស្សជា ទីស្រឡាញ់ តាមកុំព្យូទ័រ

1ទោះបីជា​លោកអ្នក​ជួប​នូវ​បញ្ហា​ទូរសព្ទ​អស់លុយ ភ្លេច Password log ចូល Social Network ឬ​ជួប​បញ្ហា​អ្វីមួយ​ក៏​ដោយ ក៏​លោកអ្នក​នូវ​តែអាច​ផ្ញើ​សារ​ទៅកាន់​អ្នកណាម្នាក់បានដោយ​ងាយស្រួល និង​រហ័ស​ទៀតផង ។  លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​ចូល​ទៅកាន់​ browser ហើយវាយ​នូវ http://www.perclick.biz/

វិធី​ប្រើ​ប្រាស់​ ដំបូង​លោកអ្នក​​គ្រាន់តែ Click ទៅលើ​ប៊ូតុង Connect [with] Google ដូច​បង្ហាញ​​ក្នុង​​ខាងក្រោម​៖ ក្រោយមក​វានឹង​បង្ហាញ​ដូច​ខាងក្រោម​៖ បន្ទាប់មក​លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​ធ្វើការ​ Click លើ​ប៊ូតុង Accept​ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​កន្លែង​សរស និង​ផ្ញើ​សារ៖

នោះ​វានឹង​បង្ហាញ​ដូចរូប៖ បន្ទាប់​លោកអ្នក​គ្រាន់វាយ​បញ្ចូល​នូវ​លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​ចង់​ផ្ញើ​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ខាងមុខពាក្យថា To និង SMS ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ខាងមុខពាក្យថា SMS ដែល​ចង់ពិពណ៌នា​ទៅកាន់​នរណាម្នាក់ដូចឧទាហរណ៍​ខាងក្រោម​៖ បន្ទាប់​លោកអ្នក​​គ្រាន់តែ​ Click លើ Button Submit ដើម្បី​ផ្ញើ​នូវ​អ្វី​ដែល​លោកអ្នក​ចង់​ផ្ញើ​ដូចឧទាហរណ៍​ខាងក្រោម​៖
Web IT CAMBO-02-2014