ដំឡើង Win8 លើ Mac

ដំឡើង Win8 លើ Mac ប្រើ Boot Camp
មានអ្នកប្រើ  Mac ជាច្រើនដែលចង់ប្រើ Windows ងាយស្រួលដំឡើងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ ជាង OS X។ លោកអ្នកអាចដំឡើង Windows 8 ក្នុង Boot Camp របស់  operating systems លើ Mac ដែល ដំណើរការ OS X។
Web IT CAMBO-02-2014តម្រូវការ:

  •  Mac រត់ដំណើរការ OS X 10.8.3 ឬថ្មីជា  (download OS X 10.8.3 )
  • ចម្លង copy Windows 8 ទាំងអស់ ( download Windows 8)  បង្កើត Windows 8 boot ពី USB flash drive ប្រសិនប្រើ DVD boot ចេញពី DVD)
  • យ៉ាងតិចទំហំទំនេរ 30GB of free disk space (ដើម្បីបង្កើត partition សម្រាប់ Windows 8)។
  •  USB drive រក្សា Save ក្នុង Boot Camp drivers ប្រើ USB មានទំហំ 8GB តិចបំផុត

1

ជំហានទី១: ពី OS X,  ចូល Boot Camp Assistant from Applications > Utilities កាលណាចូល ដំបូងឃើញលើអេក្រង់ ចុចលើ  Continue។
1ជំហានទី២: បន្ទាប់ ជ្រើសរើស យក Boot Camp driver Version ចុងក្រោយ ចុច tick លើប្រអប់ ទាំងពីរ : Download the latest Windows support software from Apple និង Install Windows 7 or later version ចុចលើ Next បញ្ចូល USB drive ដើម្បីដោនឡូត Windows drivers ចុងក្រោយ។
11ជំហានទី៣: បណ្តា driver ទាំងអស់បានដោនឡូតក្នុង USB drive លោកអ្នកជ្រើសរើស ត្រូវការ space ដើម្បីចែក Windows partition យ៉ាងតិចបំផុតត្រូវការ  20GB ដើម្បីដាក់  file ជាច្រើនលើ Windows partition។
1ជំហានទី៤: ចុច reboot  Mac ជាមួយ Windows 8 DVD / USB ដែលបានបញ្ចូល។  ប្រសិនកុំព្យូទ័រ reboot ដំឡើង Windows ពី DVD ឬ USB បាន។

ជំហានទី៥: ពីចំណុចខាងលើ លោកអ្នកនឹងធ្វើតាម ការដំឡើង Windows setup។
1ដំណើរការដំឡើង  Windows 8 ប្រើរយ:ពេល ជិតដប់នាទី។ ក្នុងពេលដំណើរការ ហាមបិទ shut down ឬ reboot  Mac របស់លោកអ្នក។
ជំហានទី៦: ម្តងទៀត Mac restart បានលើកទីពីរ ចាប់ផ្តើមដំឡើង Apple drivers បញ្ចូល USB drive ភ្លាមដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី setup program។
1ចុចបំផុតលោកអ្នកអាចដំឡើង  Windows 8 លើ Mac។ អាចចេញ  boot OS X ហើយ Windows 8 ដំណើរការលើកុំព្យូទ័រ។