កំណត់ Disk Quota សម្រាប់ User

កំណត់ Disk Quota សម្រាប់ User Account នីមួយៗ

Quota ជាសេវាកម្មមួយដែលអាចកំណត់នូវទំហំ Hard Disk សម្រាប់ ឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ (User Account) ទាំងអស់នៅលើ Domain អាចប្រើ បាននៅទំហំមួយជាក់លាក់ដើម្បីការពារទៅនឹងការប្រើប្រាស់ខុសតម្រូវការ​ ដែល​បណ្តាលអោយ Hard Disk នៅលើម៉ាស៊ីនមេ ពេញជាហេតុ ធ្វើឲ្យ មាន បញ្ហាមិនអាច​ដំណើរការបាន។
Web IT CAMBO-Trainingរបៀបកំណត់ Disk Quota សូមចុច​ Mouse ​ស្តាំលើ Drive ​ដែល ចង់បង្កើត => Properties => Quota Tab => Enable Quota Management
1ត្រង់ចំណុចនេះលោកអ្នកមាន ២ ជម្រើសគឺ ៖

  • Do not limit disk usage
  • Limit disk space to : (ដោយលោកអ្នកត្រូវកំណត់ទំហំ Disk Space ដែលចង់ផ្ដល់ឲ្យ User)

បន្ទាប់មកចុចលើ  Quota Entries => Quota Menu => New Quota Entry…
1ហើយចុចលើ  Advanced ដើម្បើជ្រើសរើសយក User Account ​ដែលយើងចង់កំណត់ Quota ​ឲ្យ
1ដោយចុចលើប៊ូតុង Find Now រួចចុចពីរដងទៅលើ User ដែលលោក អ្នកចង់កំណត់រួច OK => Limit disk space ​to ហើយកំណត់ទំហំ Disk space ​ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមអ្វី ដែលចង់បានរួចចុចប៊ូតុង OK ជាការស្រេច​។
1