ចែករំលែកពី Dropbox ទៅ Facebook

ចែករំលែកឯកសារ ពី Dropbox ទៅ Facebook Group ដោយផ្ទាល់

ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ កាន់តែច្រើន ពិសេស និងងាយស្រួល ជាងមុន ជាមួយDropbox ដោយលោកអ្នកអាចធ្វើការចែករំលែក ឯកសារគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានក្នុងគណនី Dropbox របស់អ្នក មកកាន់ ទំព័រក្រុមហ្វេសប៊ុក បានយ៉ាងងាយស្រួល ដូចការ Upload File ធម្មតា ដូច្នោះដែរ។
1នៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ Upload File ដែលមានក្នុងគណនី Dropbox អ្នកគ្រាន់តែចុចលើ Choose File (រូបខាងលើ) នោះ Facebook Group នឹងធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់គណនី Dropbox ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (អ្នកចាំបាច់ ត្រូវមានគណនី Dropbox និងបាន Login នៅក្នុង Browser តែមួយ)។
1