ប្រើកម្មវិធី easeUS Partition Master

អាចកែទំហំ  Space Drive ចូល ចេញ តាមចិត្តជាមួយកម្មវិធី easeUS Partition Master
1ចុចដោនឡូតកម្មវិធី Download
1បន្ទាប់មកយក mouse ទាញ space តាមចិត្តចង់បានរួច ចុច Apply ជាការស្រេច។