បញ្ហា Windows 7 មាន Black Screen

ដោះស្រាយបញ្ហាពេល Windows 7 មាន Black Screen(Geniune Expire)

ចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Windows 7 ប្រហែលជាជួបប្រទះបញ្ហា Windows 7 ប្រើសុខៗស្រាប់​តែចេញផ្ទៃ ផ្ទាំងខ្មៅ
1ចុចដោនឡូត កម្មវិធី Download

ទទួលបានកម្មវិធ គ្រាន់តែ Install កម្មវិធីនេះធម្មតាជាការស្រេច។