តើហេតុអ្វីចាំបាច់រៀន C++?

សម្រាប់​ប្អូនៗ​ដែល​កំពុង​រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានា​ផ្នែក IT (Computer Science) ប្អូនៗ​ត្រូវដឹងថាភាសារ​កម្មវិធី (Programming Language) ដែល​ប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់​បំផុត​ជាដំបូង​នោះគឺភាសា C++ ដែល​ប្អូនរៀន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដំបូងនៃ​ផ្នែក IT ហេតុអ្វី?
Web IT2 copy+ ភាសា C++ ជាភាសារដំបូង​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ប្អូនបានចាប់ផ្ដើម​ស្គាល់​ពីអ្វី​ដែល​ហៅថា Classes ដែល​ជាប្រភពនៃការ​បង្កើត Objects ហើយវា​ត្រូវបាន​អនុវត្តន៍​យ៉ាង​ពេញលេញ​ជាមួយនឹង​ភាសា​កម្រិត​ខ្ពស់​ដូចជា C#, Java,  F#, Objective-C, PHP… ។ កាលណាប្អូនមាន​មូលដ្ឋាន Classes នេះរឹងមាំប្អូនអាចរៀនភាសា​ប្រភេទ OOP ដែល​បាននិយាយ​ខាងលើ​នេះដោយងាយ ជា​ពិសេស​គឺប្អូនមាន​លទ្ធភាព​អាច​បង្កើត Libraries (សម្រាប់ Windows OS គឺ .DLL file ដែល​ប្អូន​ធ្លាប់​បានឃើញ ឬ .so សម្រាប់ Android) ក្នុង​ការងារ Projects ធំៗ ។

+ ភាសា C++ ក៏​ជាភាសារ​មូលដ្ឋាន​ដែល​ដែល​ប្អូនៗ​បានហ្វឹកហាត់ការអត់ធ្មត់​ជាមួយនឹង​ការ​ សរសេរ​កូដដ៏​ច្រើន​សម្រាប់​បង្កើត​កម្មវិធី​ណាមួួយ (ត្រូវចាំថាអ្នក Programmer គឺមានភាពអត់ធ្មត់ និង ការតស៊ូ ដើម្បី​សម្រេច​លើគោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​កម្មវិធី​ណាមួយ) ។

+ភាសា C++ ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​ប្អូនៗ​បានស្វែងយល់ពីអ្វី​ដែល​ហៅថា Algorithm (មានសិស្សជា​ច្រើន​នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីអ្វី​ដែល​ហៅថា Algorithm វាជាការងាយយល់ទេ វិធីសាស្រ្តនិង​ដំណាក់​កាលជាជំហ៊ានៗ​ដែល​ប្អូនៗ​យកមកដោះស្រាយ​បញ្ហា​ណាមួយ​ ហើយទទួលបានជោកជ័យដូច​បំណង​នោះហើយហៅថា Algorithm ត្រូវចាំថាការដោះស្រាយ​បញ្ហា​មួយ​វានឹង​មាន Algorithms ច្រើន​អាចយកមក​ប្រើ​បាន) ។
1+ភាសា C++ ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​បង្រៀនប្អូន​ឲ្យ​ស្គាល់​ពីអ្វី​ដែល​ហៅថា Data Structure ដោយប្អូននឹងរៀនពី Arrays, Pointer, LinkList, Stack, Queu… ដែល​ជាវិធីនៃការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បែប​លក្ខណៈ flat មួយមុននឹងប្អូនៗ​ឈានទៅរកការ​សិក្សា​អំពី Database Management ,Generics, Collections,LAMDA,  LINQ នៅ​ក្នុង C# ឬ Java

+ភាសា C++ នឹងនាំ​ឲ្យ​ប្អូនៗ​បានយល់ពីអ្វី​ដែល​ហៅថា Control Structure ក្នុង​ការធ្វើ​ឲ្យ​កម្មវិធី​ដែល​ប្អូនបាន​បង្កើត​អាចធ្វើអ្វីមួយតាម​តម្រូវ​ ការ ។ ពេល​ដែល​ប្អូនៗ​សិក្សា​ពី Control Structure ប្អូននឹងដឹងថាអ្វីទៅ​ដែល​ហៅថា Expression និង Logic (ដែល​ប្អូនបានរៀន​ក្នុង​គណិតវិទ្យា​ដូចជា តក្កវិទ្យា និង សំនុំជាដើម) ។

ជាសង្ខេបកាលណាប្អូនៗ ​មាន​មូលដ្ឋាន​ភាសា C++ រឹងមាំប្អូនៗ​នឹងអាចរៀនភាសា​កម្រិត High level ដូចជា C#, Java, PHP ឬ​ក៏​មាន​បំណង​ចង់​សិក្សា​របៀប​សរសេរ​កម្មវិធី សម្រាប់ Android, Windows Phone ឬ iOS (iPod,iPhone, និង iPad បាន​លឿន) ។