Dell Optiplex SX280-ដូរថាសរឹង

ជួសជុល និងដោះដូរថាសរឹង Dell Optiplex SX280

ជំហានទី១:  ត្រូវដឹងថា កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក បានបិទភ្លើងរួចរាល់ “Shut Down” កុំព្យូទ័រ។
ធានាថា បណ្ត កាប  speakers និងឧបករណ៍ផ្សេងៗត្រូវបានដកចេញ មុនពេលបើគំរប computer case។
(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី២: ដាក់ផ្តេកធុង Case កំុព្យូទ័រ (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៣: ទាញគំរប panel case ទៅខាងក្រោយ។(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៤:  ថាសរឹង Hard Drive។  ដោះកាបខៀវ blue cable ដែលភ្ជាប់ថាសរឹង​ hard drive ទៅ motherboard។ (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៥: ដក power supply ដោះចេញខ្សែ ក្រហម និងលឿង (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៦: ច្របាច់គន្លឹះសងខាង ថាសរឹង hard drive។
ជំហានទី៧: ចាប៉ទាញដោះថាសរឹង
2ដោះបានថាសរឹងបានជាស្ថាបពរ
2