មេរៀនទី៣: ដំណើរការជាមួយ Flow

មេរៀនទី៣: ដំណើរការជាមួយ Flow

1. The if Statement If statement គឺជាវិធីសាស្ដ្រដែលប្រើដើម្បីត្រួពិនិត្យទៅលើ ការប្រតិបត្ដិការរបស់ statement ដែលនៅបន្ទាប់វា

( អាចជា single statement ឬ ជា block of code ដែលឋិតនូវក្នុងសញ្ញា {——-} )

If statement ធ្វើការវាយតម្លៃ expression ដែលនៅក្នុងសញ្ញា () ប្រសិនបើ expression របស់ ifផ្ដល់តំលៃ true នោះ statement ដែលនៅខាក្រោមនឹងត្រូវអនុវត្ដន៍ ។

កូដខាងក្រោមបង្ហាញពី ទំរង់នៃ if statement ដែលត្រួតពិនិត្យ expression ជា string ។

if(expression)

{

// code ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ដន៍នៅពេលដែល expression ផ្ដល់តំលៃ true

}

ឧទាហរណ៍ ៨

<Html>

<head>

<title> Using if Statement </title>

</head>

<body>

<h2>Using if statement</h2>

<?php

$user=”Thanith”;

$pwd=”123″;

If(($user= =”Thanith” && pwd= =”123″))

print “Login successful”;

else

print “Login fail !”;

?>

</body>

</Html>

ការប្រើប្រាស់ comparasion operator (==) ដើម្បីប្រៀបធៀប variable $user និង តំលៃជាអក្សរ ” Thanith ”

variable $pwd ជាមួយនឹងតំលៃ “123” ប្រសិនបើតំលៃដែលត្រូវប្រៀបធៀបនិងតំលៃរបស់ variable

ដូចគ្នានោះ expression នឹងផ្ដល់តំលៃ true ហើយ code block នឹងត្រូវអនុវត្ដន៍ប៉ុន្ដែប្រសិន បើតំលៃរបស់ $user

ប្ដូរទៅជា “Romchong” ឬ តំលៃរបស់ $pwd ប្ដូរទៅជា “124” ហើយតំណើរការ scriptឡើងវិញ នោះ expression ដែលនៅក្នុង if statement និឹងផ្ដល់តំលៃ falseហើយCode block នឹងមិនត្រូវអនុវត្ដន៍ ដែល script នឹងបែរទៅអនុវត្ដន៍នូវ else statement ជំនួសវិញ ។

else

print “Login fail !”;

1.1 Using the else if Clause with the if Statement

អ្នកអាចប្រើប្រាស់នូវទំរង់ if/else ឬ else/if ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យលើ expression មុនពេលដែល

Script របស់អ្នកត្រូវអនុវត្ដន៍ នូវ default block of code ។

if ( expression )

{

// code ដែលត្រូវអនុវត្ដន៍ ប្រសិនបើ expression ផ្ដល់តម្លៃ true

}

else if ( another expression )

{

// code ដែលត្រូវអនុវត្ដន៍ ប្រសិនបើ expression ដំបូងផ្ដល់តម្លៃ false

// ហើយ expression របស់វា true

}

else

{

// code ដែលត្រូវអនុវត្ដន៍ ប្រសិនបើពុំមាន expression ណាមួយ true

}

ប្រសិនបើ expression ដំបូងមិនផ្ដល់នូវតំលៃ true នោះ block of code ដំបូងក៏មិនត្រូវបាន អនុវត្ដន៍ដែរ else if ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយ expression របស់ខ្លួន ប្រសិនបើ expression នេះផ្ដល់តំម្លៃ True នោះ block កូដទី២ នឹងត្រូវអនុវត្ដន៍ ផ្ទុយមកវិញកូដដែលស្ថិតនៅក្នុង else clauseនឹងត្រូវអនុវត្ដន៍ ជំនួសវិញ ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ else if បានជាច្រើនទៅ តាមការចង

់បានរបស់អ្នក ហើយប្រសិនបើ អ្នកមិន ចង់អោយមាន Default action ទេ អ្នកមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ else clause នោះទេ ។

2. The switch Statement .

switch statement គឺជាវិធីសាស្ដ្រដែលប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលំដាប់នៃការអនុវត្ដន៍កូដរបស់កមវិធី ដែលអាស្រ័យទៅលើ ការវាយតំលៃរបស់ expression ។ ការប្រើប្រាស់ if statement ជាមួយ else if អ្នកអាចប្រើប្រាស់ expressionបានច្រើន ដោយ ឡែក switch ប្រើប្រាស់តែ expression មួយ ប៉ុណ្ណោះ ។ការអនុវត្ដន៍ code ខុសៗគ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃexpression ដែលផ្ដល់តំលៃជា simple typeដូចជា ( number , string , Boolean……។ ល។ ) ។

switch (expression)

{

case exp:

// execute this if expression results in result1

break;

case exp:

// execute this if expression results in result2

break;

default:

// កូដនឹងត្រូវអនុវត្ដន៍ប្រសិនបើមិនមាន expression ណាដូចនឹង expression របស់ case

}

Expression របស់ switch statement ជាទូទៅត្រូវបានប្រើជា variable ហើយ codeរបស់ switch statement ត្រូវសរសេរនៅក្នុង case statement ។ រាល់តំលៃ expression របស់ caseនិមួយៗ ត្រូវបានយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ expression របស់ switch statement ប្រសិនណាតំលៃរបស់case ណាមួយដូចនឹង expression របស់ switch statement នោះ code block នឹងត្រូវអនុវត្ដន៍ បន្ទាប់ មក break statement នឹងបញ្ចប់ការអនុវត្ដន៍ switch statement ប៉ុន្ដែប្រសិនបើពុំមាន case expression ណាមួយ ដូចនឹង switch expression នោះ default statement គឺជាអ្នកអនុវត្ដន៍ ។

ឧទាហរណ៍ ៩

<Html>

<head>

<title>

Using switch Statement

</title>

</head>

<body>

<h2>Using switch statement</h2>

<?php

$name=”Daro”;

switch($name)

{

case “Dara”:

print ” Hello Dara”;

break;

case “Many”:

print “Hello Many”;

break;

case “Daro”:

print “Hello Daro”;

break;

Default:

print “No one know”;

}

?>

</body>

</Html>

3. Loops .

Loop statement អាចអោយអ្នកអនុវត្ដន៍នូវការងារម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុង programរបស់អ្នក រហូតដល់វាសំរេច

លក្ខ័ណ្ឌ ឬ អ្ន្នកបញ្ជាអោយចាកចេញពី loop ។

3.1 The while Statement .While loops គឺជាប្រភេទមួយនៃ loops ។ expression របស់វាផ្ដល់ជាតំលៃ true ឬ false ដូច្នេះប្រសិនបើ expression ផ្ដល់តំលៃជាលទ្ធផល true នោះ code block នឹងត្រូវអនុវត្ដន៍ ដែល blockCode ស្ថិតនៅក្នុង loop នោះ ត្រូវបានគេអោយឈោះថា iteration ។

while ( expression )

{

// do something

}

ឧទាហរណ៍ ១០

while.php

<html>

<head><title>The While Statement</title>

</head>

<body>

<h2>Using the While Statement</h2>

<?php

$sum=0;$i=1;

$str=””;

While ($i<=10)

{

$sum+=$i;

$str= $str.“$i+”;

$i++;

}

echo substr($str,0,-1).“=$sum”;

?>

</body>

</html>

3.2 The do…while Statement .

do..while statement វាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹង while statement ប៉ុន្ដែលក្ខណៈ ពីរដែលខុសគ្នាពី while statement គឺ block code របស់ do while statement អនុវត្ដន៍ មុនពេលដែល Expression របស់វាត្រូវបាន test និង ផ្ដល់តំលៃ true ឬ false ។

do

{

………………………

// code to be executed

………………………

}

while (expression);

Test expression នៃ do…while statement ត្រូវតែបញ្ចប់ដោយ ( ; ) semicolon. .

ឧទាហរណ៍ ១១

dowhile.php

<html>

<head><title>The Do While Loop Statement</title>

</head>

<body>

<h2>Using the do while Statement</h2>

</body>

</html>

<?php

$sum=0;$i=1;$str=””;

Do

{

$sum=$sum+$i;

$str= $str.”$i+”;

$i=$i+1;

}

While ($i<=10);

{

$i=$i-1;

echo substr($str,0,-1).”=$sum”;

}

?>

3.3 The for Statement .

for ( initialization expression; test expression; modification expression )

{

// code to be executed

}

រាល់ expression និមួយៗដែលមាននៅក្នុងសញ្ញាវង់ក្រចករបស់ for statement គឺត្រូវ បែងចែកគ្នាដោយ semicolon ( ; ) ។ expression ទីមួយ ចាប់ផ្ដើមរាប់ variable ហើយ expression ទី២ធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខ័ណរបស់ for loop និង expression

ទី៣ បង្កើន ឬ បន្ថយនូវចំនួនការរាប់ ។

ឧទាហរណ៍ ១២

forloop.php

<html>

<head>

<title>The for Statement</title>

</head>

<body>

<h2>Using for Statement</h2>

<?php

$sum=0;$str=””;

for ($i=1; $i<=10; $i++ )

{

$sum+=$i;

$str= $str.”$i+”;

}

echo substr($str,0,-1).”=$sum”;

?>

</body>

</html>

នៅពេលដែល program តំណើរការដល់ for loop variable $i ត្រូវបាន initialize ហើយTest expression ចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យទៅលើ expression របស់ខ្លួន ប្រសិនបើ expression ផ្ដល់តំលៃ True នោះ code block នឹងត្រូវអនុវត្ដន៍  បន្ទាប់មក $i variable ធ្វើការបង្កើនតំលៃមួយ ហើយ testExpression ចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើ expression

របស់ខ្លួនសារជាថμីម្ដងទៀត។ ប្រតិបត្ដិការនេះបន្ដការអនុវត្ដន៍រហូតដល់ test expression ផ្ដល់តំលៃ false ។

3.4 Breaking Out of Loops with the break Statement .

រាល់ loop statement គឺសុទ្ធតែមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវ test expression ដែលអាចអោយអ្នក បញ្ឈប់វាបាន ឬ ដោយប្រើប្រាស់ break statement ។

ឧទាហរណ៍ ១៣

break.php

01: <html>

02: <head>

03: <title>the break Statement</title>

04: </head>

05: <body>

06: <div>

07:

08: <?php

09:

10: $counter = -5;

11: for ( ; $counter <= 10; $counter++ ) {

12: if ( $counter == 0 ) {

13: break;

14: }

15: $temp = 2000/$counter;

16: print “2000 divided by $counter is.. $temp<br />”;

17: }

18: ?>

19:

20: </div>

21: </body>

22: </html>

យើងបានប្រើប្រាស់នូវ if statement នៅបន្ទាត់ទី ១៣ ដើម្បីត្រួពិនិត្យនូវតំលៃរបស់ variable$counter ប្រសិនបើតំលៃរបស់វាសើនឹងសូន្យ ០ break statement នឹងត្រូវអនុវត្ដន៍៍ ដែលត្រូវចាកចេញពីBlock code របស់ for loop statement ហើយអនុវត្ដន៍នូវ statement ដែលនៅបន្ទាប់ពី for statement ។

3.5 Skipping an Iteration with the continue Statement .

Continue statement បញ្ឈប់តំណើរការរបស់ iteration ដែលកំពុងអនុវត្ដន៍ ប៉ុន្ដែមិនបញ្ឈប់ តំណើរការរបស់ loop ទាំងស្រុងនោះទេ វានឹងបន្ដធ្វើការជាមួយ iteration ក្រោយៗបន្ដទៀត រហូតដល់ Expression ផ្ដល់តំលៃ false ឬ ជួប នឹង break statement ។

ឧទាហរណ៍ ១៤ continue.php

01: <!

02: exam continue statement

03: >

04: <html>

05: <head>

06: <title>Using the continue Statement</title>

07: </head>

08: <body>

09: <div>

10:

11: <?php

12:

13: $counter = -5;

14: for( ; $counter <= 10; $counter++ )

15: {

16: if ( $counter == 0 )

17: {

18: continue;

19: }

20: $temp = 2000/$counter;

21: print “2000 divided by $counter is .. $temp<br />”;

22: }

23:

24: ?>

25:

26: </div>

27: </body>

28: </html>

នៅបន្ទាត់ទី១៤យើងបានជំនួស break statement ដោយការប្រើប្រាស់ continue statementប្រសិនបើ variable $counter សេμី ០ iteration នឹងត្រូវរំលងការអនុវត្ដន៍ ហើយបន្ដអនុវត្ដន៍ iteration ជាបន្ដទៀត ។

3.6 Nesting Loops .

ឧទាហរណ៍ ១៥ៈ

nestingLoop.php

01: <html>

02: <head><title>using nested loop</title>

03: </head>

04: <body>

05: <h2>Using nested loop</h2>

06:

07: <?php

08:

09: $j=0;$i=0;

10: for($i=0;$i<=5;$i++)

11: {

12: print “The Value i=”.$i.”<br/>”;

13: for($j=0;$j<=3;$j++)

14: {

15: print “value J=”.$j.”<br/>”;

16: }

17: }

18:

19: ?>

20:

21: </body>

22: </html>

ការប្រើប្រាស់ for statement ដើម្បី បង្ហាញ table ទៅកាន់ brower ។

Nesting Two for Loops

01: <!

02: Nesting loops

03: >

04: <html>

05: <head>

06: <title>Nesting Two for Loops</title>

07: </head>

08: <body>

09: <div>

10:

10: <?php

11:

12: print “<table border=\”1\”>\n”;

13: for ( $y=1; $y<=12; $y++ )

14: {

15: print “<tr>\n”;

16: for ( $x=1; $x<=12; $x++ )

17: {

18: print “\t<td>”;

19: print ($x*$y);

20: print “</td>\n”;

21: }

22: print “</tr>\n”;

23: }

24: print “</table>”;

25:

26: ?>

27:

28: </div>

29:

30: </body>

31: </html>