វិធី​កាត់ burn video ទៅជា CD

aតំរូវការ​:  CDទទេមួយ និង កម្មវិធី Nero
​​​​​-ដំបូងដាក់ CD ចូលក្នុង CD/DVD-RW រួចហើយ បើកកម្មវិធី Nero Startsmart essentials អ្នកនិងឃើញបែបនេះ
a-រួចចុចលើ Rip and Burn  Tap   ហើយយក Burn Video Disk

a– ពេលនោះផ្ទាំងថ្មីចេញមក  ហើយជ្រើសយក Videos/Pictures និងជ្រើសយក Video CD

a-ផ្ទាំថ្មីលេចចេញ  ចុចលើ Add ដើម្បី ទាញយក Video ដែលអ្នក បានថតខ្លួនឯងច្រៀង ឬ Video ចម្រៀង ផ្សេងៗ  រួចហើយចុច បន្ត Next
a-ផ្ទាំងថ្មីចេញមក    បើចង់ដូរឈ្មោះ disc ក៏បានដែរ  ហើយចុច Burn
a-ដំណើរការ Burn និងចាប់ផ្តើម ហើយពេលចប់    Computer អ្នកនិងរុញ Disc ចេញមកក្រៅ ។
a